Activitats formatives

Casos pràctics comptables

Data: Del 28/05/2019 al 17/12/2019
Preu: 770€ (712,80€ bonificables)
Durada: 108 hores
Àrea formativa: Economia i finances
Termini d'inscripció: 14/05/2019
Inscriu-te

Idioma

Castellà

Objectius

 • Entendre les qüestions comptables des dels aspectes més bàsics com són el concepte de patrimoni, la seva composició, el pla de comptes, les masses patrimonials i els balanços comptables.
 • Conèixer les operacions realitzades amb moneda estrangera, tant la seva comptabilitat com el seu càlcul.
 • Saber tractar les existències, la seva valoració inicial, els mètodes de valoració, així com les operacions comercials de compres i vendes, el deteriorament de valor, la repercussió a les Administracions Públiques i els ajustaments per periodificació.
 • Comprendre els conceptes generals de l’immobilitzat, les correccions valoratives de l’immobilitzat material i la valoració i normes particulars de l’immobilitzat intangible, com els arrendaments i les inversions immobiliàries.
 • Classificar i valorar els instruments financers.
 • Tractar la problemàtica de les subvencions, donacions i llegats i les provisions, finalitzant amb el tancament comptable de l’exercici econòmic.

Programa

Comptabilitat bàsica

 • El patrimoni
 • Comptabilització de les operacions
 • Els balanços comptables
 • Comptes de gestió i de resultat
 • El cicle comptable

Operacions amb moneda estrangera

 • Norma de valoració 13a
 • Partides monetàries
 • Partides no monetàries

Existències

 • Introducció
 • Valoració inicial
 • Mètodes de valoració
 • Valoració posterior i deteriorament
 • Variació d’existències
 • Existències no sotmeses a transformació
 • Comptes relacionades amb la compra i venda d’existències

Operacions comercials: compres i vendes

 • Creedores i deutors per operacions comercials
 • Efectes comercials
 • Deteriorament del valor dels crèdits per operacions comercials
 • Administracions públiques
 • Despeses de personal
 • Ajustaments per periodificació
 • Ingressos per vendes i prestació de serveis

Immobilitzat

 • Immobilitzat material. Conceptues generales i correccions valoratives
 • Permutes en immobilitzacions materials
 • Inversions immobiliàries
 • Arrendaments d’elements d’immobilitzats
 • Immobilitzat intangible. conceptes generals
 • Valoració de l’immobilitzat intangible
 • Normes particulars de l’immobilitzat intangible

Instruments financers

 • Actius financers. Classificació i valoració
 • Interessos i dividends rebuts
 • Baixa d’actius financers
 • Passius financers. Classificació i valoració
 • Baixa de passius financers
 • Altres contractes financers
 • Instruments de patrimoni propis

Subvencions, donacions i llegats

 • Conceptes
 • Subvencions, donacions i llegats atorgats per tercers diferents als socis o propietaris
 • Subvencions, donacions i llegats atorgats per socis o propietaris
 • Registre comptable

Provisions

 • Reconeixement i valoració
 • Provisió per a impostos
 • Provisió per a d’altres responsabilitats
 • Provisió per desmantellament, retirada o rehabilitació de l’immobilitzat
 • Provisió per a actuacions mediambientals
 • Provisions per operacions comercials

El tancament comptable

 • Introducció
 • Els assentaments de regularització

Requisits tècnics

És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet.  Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x