Activitats formatives

Anglès A.1.A

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 75 hores
Àrea formativa: Idiomes
Inscriu-te

Objectius

 • Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita, en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre.
 • Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Programa

Els continguts han estat adaptats a la durada de l’acció formativa que es sol·licita i estan regulats pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL) amb les següents característiques:

 • Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
 • Àrea professional: Formació y Educació
 • Denominació: Anglès A1
 • Codi: SSCE01
 • Nivell de qualificació: Nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL)

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

A.1 Continguts lèxic-semàntics

Vocabulari bàsic relacionat amb:

 • Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i desembolicar-se en els àmbits personal i públic en situacions quotidianes i en visites turístiques a països estrangers.
 • Habitatge, llar i entorn: l'habitatge (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba de casa, instal·lacions i útils de la llar, reparacions), ciutat / camp, zona en la qual viu (el barri i la ciutat), regió, país.
 • Activitats de la vida diària: a casa i en el treball, la rutina diària, professions, treball: característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, salari.
 • Temps lliure i oci: aficions, interessos personals, activitats de temps lliure: activitats intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la música, instruments musicals.
 • Viatges: transport públic: aeroport, estacions de tren, autobús, metre, taxi. Bitllets, preus i horaris. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances, tipus d'allotjament (lloguer, hotel, campisme), documents, equipatge.
 • Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social: cites, reunions, invitacions, contactes per correu.
 • Abreujament de paraules d'ús freqüent (bike, fridge).
 • Verbs amb partícula d'ús molt freqüent (get up, menja in).
 • Iniciació d'algunes col·locacions bàsiques: make a mistake, ask a question.

Abreujament de paraules d'ús freqüent (bike, fridge).

Verbs amb partícula d'ús molt freqüent (get up, menja in).

Iniciació d'algunes col·locacions bàsiques: make a mistake, ask a question.

A.2 Continguts gramaticals

 Oració

 • Concordança subjecte- verb en nombre
 • Presentació i iniciació d'oracions declaratives afirmatives i negatives; interrogatives (amb i sense partícules) i respostes breus (Yes, I am. No, she doesn´t) en els temps verbals estudiats.
 • Ordre dels elements: subjecte, verb i complements; posició de la negació.

Noms i adjectius

 • El número del nom: formació del plural + (i)s; plurals irregulars (women, men); noms que s'usen solament en plural (people).
 • El gènere del nom de persones: paraules diferents per al masculí/femení (boy-girl); paraules comunes per a tots dos (teacher); sufix –ess per formar el femení d'alguns noms (waiter-waitress).
 • Noms comptables i incomptables i consolidació de casos que presenten més dificultat (people, money, paper...).
 • El genitiu ´s / s´ (Jane´s sister, my parents´car)

Determinants

 • L'article determinat i indeterminat. Usos més comuns i omissió.
 • Demostratius i concordança en nombre amb el nom: That car is very fast
 • Interrogatius: What (What colour is it?).

Pronoms

 • Pronoms personals subjecte i complement, impersonals, demostratius, interrogatius i indefinits.
 • Ús de one (s): the xarxa one

Verbs

 • Formes i usos del verb be en present.
 • Verbs auxiliars do i be. Característiques i ús.
 • Present simple dels verbs més freqüents. Presentació i iniciació
 • Imperatiu (Listen. Do not write).
 • Formes i usos del verb be en passat.
 • El Present Simple i el Present Continu dels verbs més freqüents. Contrast entre tots dos temps.
 • El Passat simple. Formes regulars i irregulars dels verbs del nivell. Usos.

Adverbis

 • Interrogatius: Where, When, How, Why.
 • Afirmació i negació (yes, no).
 • Formació de l'adverbi a partir de l'adjectiu. Excepcions: hard, fast, well.

Enllaços

 • Ús de les preposicions més freqüents de lloc, adreça i temps.
 • Presentació d'altres preposicions (with, without, about).

A.3 Continguts ortogràfics

L'alfabet. Lletrejo.

Representació gràfica de fonemes i sons:

 • Correspondències més freqüents entre grafies i fonemes. Correspondències inusuals en paraules d'ús freqüent.
 • Vocals mudes i el seu possible valor fonològic. Consonants mudes.
 • Canvis ortogràfics davant inflexions.

Ús de majúscules en noms propis de persones, llocs i altres: dies de la setmana, mesos, nacionalitats i idiomes.

A.4 Continguts fònètics i fonològics

Sons i fonemes vocàlics.

Sistema vocàlic: Les vocals: contrast entre vocals llargues i curtes.

Sons i fonemes consonàntics.

COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

Continguts sociolingüístics i socioculturals

Marcadors lingüístics de relacions socials, normes de cortesia, estereotips i introducció bàsica a las varietats geogràfiques i de registre.

COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

Continguts funcionals

 • Actes assertius: funcions o actes de parla relacionats amb l'expressió del coneixement, l'opinió, la creença i la conjectura: afirmar, anunciar, assentir, classificar, descriure: educació, treball, persones, caràcter, significat, experiències, accions i projectes referits al moment present, al passat i al futur, dissentir, expressar acord i desacord, expressar desconeixement, expressar una opinió, formular hipòtesis, expressar graus de certesa, identificar / es, informar sobre rutines i hàbits, gustos, plans, decisions, presentar / es, recordar alguna cosa a algú, rectificar, corregir informació.
 • Actes de compromís: funcions o actes de parla relacionats amb l'expressió d'oferiment, intenció, voluntat i decisió: expressar la intenció, la decisió o la voluntat de fer o no fer alguna cosa, convidar, oferir alguna cosa o ajuda, oferir-se a fer alguna cosa .
 • Actes directius: funcions o actes de parla que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si això és, al seu torn, un acte verbal com una acció d'una altra índole: aconsellar, alertar, donar instruccions o permís , demanar: alguna cosa, ajuda, confirmació, informació, instruccions, opinió, permís, que algú faci alguna cosa; prohibir o denegar, proposar, permetre, ordenar, sol·licitar, acceptar i rebutjar.

Continguts discursius

 • Iniciació de fórmules bàsiques relacionades amb el control de la comunicació: demanar que repeteixin que parlin més alt, demanar aclariments, etc.
 • Fórmules de cortesia (Excuse me; Please; Thank you; Sorry).
 • Marcadors conversacionals per saludar presentar-se, dirigir-se a algú, acomiadar-se, interactuar, sol·licitar ajuda (Hi; Excuse me; See you; Can you help me?).
 • Consolidació de certs marcadors per ordenar el discurs i recursos per contextualitzar en l'espai i en el temps (Then; after that; later, etc.).

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x