Activitats formatives

Anglès A.1.B

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 75 hores
Àrea formativa: Idiomes
Inscriu-te

Objectius

 • Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita, en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre.
 • Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Programa

Els continguts han estat adaptats a la durada de l’acció formativa que es sol·licita i estan regulats pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL) amb les següents característiques:

 • Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
 • Àrea professional: Formació y Educació
 • Denominació: Anglès A1
 • Codi: SSCE01
 • Nivell de qualificació: Nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL)

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

A.1 Continguts lèxic-semàntics

Vocabulari bàsic relacionat amb:

 • Educació i formació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat).
 • Compres i activitats comercials: tendes, grans magatzems, mercats, la roba (talles i colors), estris bàsics (casa, col·legi, treball), preus, moneda, els bancs, restaurants, bars, formes de pagament.
 • Alimentació: tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, menjar sa/moderi escombraries, menús, locals de menjars i begudes.
 • Béns i serveis: transports, hospitals, centres educatius, tallers mecànics, estacions de servei, policia, correus, telèfons, oficines d'informació turística.
 • Llengua i comunicació: la llengua que s'estudia i el seu lloc al món, els idiomes, les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient: estacions, temperatura, fenòmens atmosfèrics més comuns.

Formació de paraules molt freqüents: girlfriend, policeman.

Afixos més freqüents: cleaner, unhappy, impossible.

Presentació d'antònims (tall-short) i paraules de significat proper (table, desk).

Falsos amics més freqüents (conductor, library).

A.2 Continguts gramaticals

Oració

 • Oracions imperatives (sit down, please).
 • Introducció a les oracions exclamatives (That´s wonderful!)
 • Coordinació: conjuncions més freqüents (and, but, or).
 • Subordinació: oracions causals (because), temporals (when).

Noms i adjectius

 • L'adjectiu: formes, ús i posició en l'oració. Invariabilidad per a gènere i nombre.
 • L'adjectiu modificat per l'adverbi (very easy, too small).
 • La comparació: adj + -er / habiti + adj / habiti + nom.
 • El grau superlatiu adj + est /the most + adj. Superlatius irregulars (best, worst, most).

Determinants

 • Numerals cardinals fins a tres dígits.
 • Possessius: my, your, his, her, our, their
 • Indefinits més freqüents: some, any, no, much, many (I had some tea).

Pronoms

 • Pronoms indefinits més freqüents compostos de sotmetre, any-.
 • Pronoms impersonals: it, there (It raining).

Verbs

 • Introducció als verbs modals: can i could. Característiques i usos.
 • Formes impersonals del verb be (It three o'clock. There are no apples)
 • La forma be going to per expressar plans futurs.
 • Introducció de will / 'll com a forma de futur i oferiment / promesa (l'II leave on Monday; l'II open the door for you; Do not worry, l'II do it).
 • Formes impersonals del verb be en passat (There was a match on TV).
 • Iniciació al present perfecte per experiències passades i contrast amb el passat simple (Have you ever been to London? Yes, I went there last summer).
 • Contrast de verbs comuns que regeixen infinitiu (Would like / want) davant d'altres que regeixen gerundi (like / hate).

Adverbis

 • Forma, ús i posició més freqüent dels adverbis i locucions adverbials per indicar: lloc i adreça, manera, temps, quantitat, probabilitat (perhaps, maybe) i freqüència.
 • L'adverbi modificat per altres adverbis (very slowly).

Enllaços

 • Preposicions que precedeixen a certs noms (by car, at work, on holiday).
 • Iniciació en l'ús d'algunes conjuncions d'ús més freqüent: and, but, or, because.

A.3 Continguts ortogràfics

Ús bàsic dels signes ortogràfics: punt, dos punts, coma, interrogació, exclamació, apòstrof i guió.

Formes de contracció (didn't, can not)

Signes d'ús comú: @, €, £, $

A.4 Continguts fònètics i fonològics

Sistema consonàntic: Seqüències inicials i finals: pronunciació de grups consonàntics ( "consonant clusters")

Processos fonològics: ensordiment, sonorització, enllaç, assimilació i elisió

Accent i atonicitat: patrons tonals en el sintagma. Pautes bàsiques del ritme i l'entonació.

COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

Continguts sociolingüístics i socioculturals

Marcadors lingüístics de relacions socials, normes de cortesia, estereotips i introducció bàsica a las varietats geogràfiques i de registre.

COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

Continguts funcionals

 • Actes fàctics i solidaris: funcions o actes de parla que es realitzen per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres: acceptar o declinar una invitació, ajuda o oferiment, agrair, atraure l'atenció, donar la benvinguda , acomiadar-se, expressar aprovació, felicitar, interessar-se per algú o alguna cosa, lamentar, demanar i acceptar disculpes, refusar, saludar i respondre a salutacions.
 • Actes expressius: funcions o actes de parla que expressen actituds i sentiments davant determinades situacions: expressar alegria / felicitat, estima / simpatia, decepció, desinterès, dubte, esperança, preferència, satisfacció, tristesa i enuig.

Continguts discursius

 • Connectors més freqüents. (Vegeu "conjuncions" dins de "Enllaços").
 • Iniciació al contrast de registres formal i informal amb algunes fórmules freqüents.
 • El·lipsi dels elements coneguts (I get up at seven and (I) have breakfast
 • Entonació i puntuació discursiva bàsiques.

 

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x