Activitats formatives

Anglès A.2.A

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 75 hores
Àrea formativa: Idiomes
Inscriu-te

Objectius

 • Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma de manera senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.
 • Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Programa

Els continguts han estat adaptats a la durada de l’acció formativa que es sol·licita i estan regulats pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL) amb les següents característiques:

 • Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
 • Àrea professional: Formació y Educació
 • Denominació: Anglès A2
 • Codi: SSCE02
 • Nivell de qualificació: Nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL).

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

A.1 Continguts lèxic-semàntics

Ampliació del vocabulari relacionat amb:

 • Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i desembolicar-se en  els àmbits personal i públic en situacions quotidianes i en visites turístiques a països estrangers.
 • Habitatge, llar i entorn: l'habitatge  (tipus, serveis, habitacions, mobles, roba  de casa, instal·lacions i útils de la llar, reparacions), ciutat / camp, el barri i la ciutat, regió, país.
 • Activitats de   la vida diària: a casa  i en  el treball, la rutina diària, professions, treball: característiques, horari i activitat diària, qualificació professional, salari.
 • Temps lliure i oci: aficions, interessos personals, activitats de temps lliure: activitats intel·lectuals i artístiques, esports, festes, la música,  instruments musicals.
 • Viatges: transport públic: aeroport, estacions  de tren, autobús, metre, taxi. Bitllets, preus i horaris. Turisme: camp, platja, muntanya. Vacances, tipus d'allotjament  (lloguer, hotel, acampada), documents, equipatge.
 • Relacions humanes i socials: família, amistats, vida social: cites, reunions, invitacions, contactes per correu.
 • Educació i formació: estudis, assignatures, tipus de centres (col·legi, institut, universitat).

Verbs amb partícula d'ús freqüent (turn on/off).

A.2 Continguts gramaticals

Oració

 • Ordre dels elements: posició final dels  complements circumstancials.
 • Oracions exclamatives. Interjeccions més usuals.
 • Oracions de relatiu especificatives (I know a lot of people that / who speak English).

Noms i adjectius

 • El nombre del nom i la seva formació. Plurals irregulars (feet, shelves). Noms que s'usen  només en plural (jeans, police). Noms només incomptables (information).
 • Repàs i ampliació del genitiu ‘s/s’ (my brother’s friends). Una altra forma  d'expressar la possessió (a friend of mini).
 • Contrast entre els adjectius –ing / -ed (interesting/interested).

Determinants

 • Interrogatius: what, which, whose (whose book is that?)
 • Indefinits més freqüents: some, any

Pronoms

 • Pronoms personals de complement: amb preposició i posició en l'oració.
 • Pronom possessius: mini, yours, his hers, its, ours, theirs
 • Pronoms interrogatius: what, who, which.

Verbs

 • Verbs auxiliars: do, be, i have. Característiques i usos.
 • Formes impersonals del verb be en passat i perfecte.
 • Present continu per expressar el futur. Una altra forma  de referir-se al futur: present simple.
 • Passat continu. Contrast entre el passat simple i el passat continu.

Adverbis

 • Expressió de   la comparació de superioritat amb  els adverbis habiti + adv than.
 • Formes sintètiques: faster, harder, i irregulars better, worse.

Enllaços

 • Preposicions de lloc, adreça  i temps freqüents i el seu ús.
 • Altres preposicions: with, without, about, by.

A.3 Continguts ortogràfics

Ampliació dels continguts ortogràfics del nivell A1:

 • L'alfabet/els  caràcters
 • Representació gràfica de fonemes i sons
 • Ús dels caràcters en les seves diverses formes: majúscula, minúscula i cursiva
 • Signes ortogràfics: accent, apòstrof, dièresi, guió

Ortografia de paraules estrangeres

A.4 Continguts fònètics i fonològics

Reconeixement  i  producció dels  fonemes  vocàlics  i consonàntics. Diftongs amb major dificultat.

Fonemes vocàlics de major dificultat: /i:/ cheap, /I/ xip, /æ/ hat, /λ/ cup. El so /?/ about

COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

Continguts sociolingüístics i socioculturals

S'inclouen  en aquest nivell les àrees següents de   la cultura i societat  de la llengua objecto d'estudi:

 • Vida quotidiana: Horaris i hàbits de menjars, gastronomia (plats típics), horaris i costums relacionats amb  el treball, celebracions, cerimònies i festivitats més significatives.
 • Activitats d'oci:  el món del cinema, esports típics, esdeveniments esportius, mitjans de comunicació.. 
 • Relacions humanes i socials: Usos i costums de   la vida familiar, relacions familiars, generacionals i professionals, relacions entre els diferents grups socials. L'Administració   i altres institucions.
 • Condicions de vida i treball: Introducció al món laboral (cerca d'ocupació,  educació), Seguretat social, hàbits de salut i higiene.

COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

Continguts funcionals

 • Actes assertius: funcions o actes de parla relacionats amb l'expressió del coneixement, l'opinió, la creença i la conjectura: afirmar, negar, anunciar, classificar, descriure, expressar acord i desacord, expressar desconeixement, expressar una opinió, formular hipòtesis , identificar / es, informar, presentar / es, recordar alguna cosa a algú, rectificar, predir i confirmar la veracitat d'un fet.
 • Actes compromissoris: Funcions o actes de parla relacionats amb l'expressió d'oferiment, intenció, voluntat i decisió: expressar la intenció o la voluntat de fer alguna cosa, convidar, oferir alguna cosa / ajuda, oferir-se a fer alguna cosa, prometre.

Continguts discursius

COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu.

 • Tipus i format de text.
 • Varietat de llengua.
 • Registre.
 • Tema: enfocament i contingut: Selecció lèxica. Selecció d'estructures sintàctiques. Selecció de contingut rellevant.
 • Context espai-temporal.

COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual.

 • Inici del discurs.
 • Desenvolupament del discurs.
 • Conclusió del discurs.
 • L'entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons d'entonació.
 • La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels patrons de puntuació.

 

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x