Activitats formatives

Anglès A.2.B

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 75 hores
Àrea formativa: Idiomes
Inscriu-te

Objectius

 • Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma de manera senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.
 • Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Programa

Els continguts han estat adaptats a la durada de l’acció formativa que es sol·licita i estan regulats pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL) amb les següents característiques:

 • Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
 • Àrea professional: Formació y Educació
 • Denominació: Anglès A2
 • Codi: SSCE02
 • Nivell de qualificació: Nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL)

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

A.1 Continguts lèxic-semàntics

Ampliació del vocabulari relacionat amb:

 • Compres i activitats comercials: tendes, grans magatzems, mercats, la roba (talles i colors), estris bàsics (casa, col·legi, treball), preus, moneda, els bancs, restaurants, bars, formes de pagament.
 • Alimentació: tipus de menjar i beguda, plats típics, hàbits dietètics, menjar sa/moderi escombraries, menús, locals de menjars i begudes.
 • Béns i serveis: transports, hospitals,  centres  educatius, tallers mecànics, estacions de servei, policia, correus, telèfons, oficines d'informació  turística.
 • Llengua i comunicació: la llengua que s'estudia  i el seu lloc a   el món, els idiomes, les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Ciència i tecnologia: telefonia, internet (accions, objectes i conceptes, comunicació)
 • Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient:  estacions, temperatura, fenòmens atmosfèrics.

Falsos amics d'ús freqüent (large, honest)

Ampliació formació de paraules mitjançant afixos.

A.2 Continguts gramaticals

Oració

 • Subordinació: condicional: if+ passat (If I were you); final: to + infinitiu.
 • Subordinació nominal amb verbs freqüents + that (sure, know, think, believe, hope); to + infinitive (want, would like). Iniciació en  l'estil indirecte amb say, tell, i ask.
 • Subordinació: causal (because); consecutiva (sota); temporal (when)

Noms i adjectius

 • Adjectius: el comparatiu de superioritat: adj + er/ habiti + adj than; formes irregulars; el superlatiu the adj + est / the most + adj i formes irregulars. El comparatiu d'igualtat  (not) as…as.
 • L'adjectiu modificat per l'adverbi (llevi fast) i enfatización (really cheap).

Determinants

 • Indefinits més freqüents: some, any, no much, many, (a) little, (a) few, habiti, enough
 • Numerals cardinals fins a quatre dígits i ordinals fins a dos dígits. Partitius més comuns (a dozen, a quarter)
 • Altres determinants: another, other.

Pronoms

 • Pronoms indefinits més freqüents: some, any, much, many, a little, a few, all.
 • Altres pronoms indefinits compostos de some, any, no i every.
 • Pronom relatius: that, who

Verbs

 • Futur simple (I’ll be there at eight o’clock). Altres usos de ´ll:  oferiment/promesa.
 • Altres verbs modals: should i would, have to, may/might, should, must.
 • La veu passiva en  el present i passat simples (These T-shirts llauri made  in Xina).

Adverbis

 • Compostos de –where : somewhere, anywhere, nowhere, everywhere
 • Forma ús i posició més freqüent dels  adverbis i locucions adverbials per indicar: lloc i adreça; manera, temps, quantitat i freqüència; afirmació i negació (also, too, I don´t like it either).

Enllaços

 • Altres preposicions: with, without, about, by.
 • Conjuncions d'ús molt freqüent.

A.3 Continguts ortogràfics

Ortografia de paraules estrangeres

Estructura sil·làbica. Divisió de paraules al final de  línia.

A.4 Continguts fònètics i fonològics

Fonemes consonàntics de   major dificultat: /s/ al principi de paraula, /p/, /t/, /K/, /b/, /d/, /g/ al final de   paraula, /?/ -ing; /h/ hobby en

Pronunciació de ñlas  terminacions –(i)s i –ed

COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

Continguts sociolingüístics i socioculturals

S'inclouen  en aquest nivell les àrees següents de   la cultura i societat  de la llengua objecto d'estudi:

 • Valors, creences i actituds: Tradicions importants, característiques bàsiques del sentit de l'humor, referents artístic-culturals significatius.
 • Llenguatge corporal: Gestos i postures, proximitat i contacte visual.
 • Convencions socials: Convencions i tabús relatius al comportament, normes de cortesia.
 • Geografia bàsica: Clima i medi ambient. Països més importants en els quals es parla la llengua i ciutats significatives. Incidències geogràfiques en la llengua: introducció bàsica a les varietats de llengua.

COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

Continguts funcionals

 • Actes directius: Funcions o actes de parla que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si això és al seu torn un acte verbal com una acció d'una altra índole: aconsellar, advertir, donar instruccions o permís, denegar , demanar: alguna cosa / ajuda / confirmació / informació / instruccions / opinió / permís / que algú faci alguna cosa / permetre, prohibir, proposar i ordenar, sol·licitar.
 • Actes fàctics i solidaris: Funcions o actes de parla que es realitzen per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres: acceptar / declinar una invitació, agrair, atraure l'atenció, donar la benvinguda, acomiadar-se, expressar aprovació, felicitar, interessar-se per algú / alguna cosa, lamentar, demanar disculpes, refusar, saludar, convidar, presentar / es.
 • Actes expressius: Funcions o actes de parla que expressen actituds i sentiments davant determinades situacions: expressar alegria / felicitat, estima / empatia, decepció, desinterès, dubte / desconeixement, esperança, preferència, satisfacció.

Continguts discursius

COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu.

 • Tipus i format de text.
 • Varietat de llengua.
 • Registre.
 • Tema: enfocament i contingut: Selecció lèxica. Selecció d'estructures sintàctiques. Selecció de contingut rellevant.
 • Context espai-temporal.

COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual.

 • Inici del discurs.
 • Desenvolupament del discurs.
 • Conclusió del discurs.
 • L'entonació com a recurs de cohesió del text oral. Ús dels patrons d'entonació.
 • La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit. Ús dels patrons de puntuació.

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x