Activitats formatives

Anglès B.1.A

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 60 hores
Àrea formativa: Idiomes
Inscriu-te

Objectius

 • Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a la mediació entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.
 • Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Programa

Els continguts han estat adaptats a la durada de l’acció formativa que es sol·licita i estan regulats pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL) amb les següents característiques:

 • Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
 • Àrea professional: Formació y Educació
 • Denominació: Anglès B1
 • Codi: SSCE03
 • Nivell de qualificació: Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL)

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

A.1 Continguts lèxic-semàntics

Vocabulari

 • Ampliació del vocabulari i expressions freqüents relacionades amb  les situacions, formals i informals, de les funcions que es treballen en  el nivell.
 • Reconeixement d'expressions  i vocabulari molt freqüents de l'anglès  col·loquial (lad- boy  or young man, cheers-thanks)

Formació de paraules

 • Formació  de  paraules  (substantius  i  adjectius)  per  derivació:  valor  dels    afixos freqüents.
 • Formació de paraules per composició (sleeping bag, landlady, brunch)

Significat

 • Paraules sinònimes de significat proper (small/Little, say/tell)

A.2 Continguts gramaticals

En aquest nivell es revisen i amplien els continguts gramaticals dels  nivells anteriors. A continuació  es destaquen alguns aspectes nous.

Oració

 • Actitud del parlant i modalitats d'oració  simple: enunciativa, interrogativa, imperativa, exclamativa, desiderativa i dubitativa (+ afirmatives i negatives, emfàtiques i passives).
 • Ordre i alteracions en cada tipus d'oració:  posició de la negació. Sistematització de la concordança. El·lipsi d'elements..
 • Oracions interrogatives: posició de les  preposicions amb partícules interrogatives wh-.
 • Preguntes i respostes breus “Tag questions” i “Tag responses”.

Noms i adjectius

 • Nom
  • Classes de noms i formació del gènere i nombre. Repàs i ampliació.
  • Consolidació de: noms comuns per al masculí i el femení (adult, passenger).
  • Noms només incomptables (information, luggage, news, weather).
 • Adjectius i altres complements del nom
  • Repàs dels  adjectius relatius i absoluts: ‘gradable’ i ‘senar-gradable’ (difficult/hungry; dead/married); ‘extremi’ (starving, amazing, awful).
  • Repàs de   la posició de l'adjectiu:  (a free tiquet; this tiquet is free). Posició atributiva exclusivament: main, daily i predicativa exclusivament: alive, all right, ill, well, sota-sota.

Determinants

 • Reconeixement de l'ús  del genitiu amb ‘s en certes expressions de temps (a day’s work, a month’s salary). Comparar amb l'estructura a three-week holiday (Veure “Adjectius”).
 • Ús d'indefinits:  some, any, no i every. Contrast entre no – not... any. Contrast i usos especials de some i any.

Pronoms

 • Reconeixement de l'ús  de they/them/their amb  el referent en singular (If somebody calls, tell them I’ll call them back).
 • Revisió de You com a pronom impersonal. (Veure “Oració”).
 • Reforç i ampliació de l'ús  d'indefinits:  some i any de   forma independent o en combinació amb -bodi,-one, -thing; every.

Verbs

 • Consolidació de les  formes per expressar present: present simple i continu; present perfecte simple amb for i since.
 • Revisió i ampliació de les  formes per expressar passat: passat simple i continu; la forma used to + inf; present perfecte simple.
 • Passat perfecte simple.
 • Verbs modals ca, could, may, might, must, should, ought to. La forma be able to.Les formes (not) have to i needn’t per expressar obligació o absència d'obligació.

Adverbis

 • Adverbis i locucions adverbials
 • Gradació  de l'adverbi    (faster,  habiti  slowly).  Irregularitats:  better,  worse,  habiti,  less, further.
 • Likely / Unlikely per expressar probabilitat.

Enllaços

 • Conjuncions i Locucions Conjuntives
 • Revisió de les  conjuncions coordinants i subordinants d'ús  habitual: and, but, or, because, sota, when, if, after, before.

Preposicions

 • Revisió  de l'ordre    de les    preposicions  en  oracions  de  relatiu  i  interrogatives  (Veure “Oració”).
 • Consolidació de les  preposicions postpuestas amb verbs d'ús  freqüent (agree with, ask for, belong to).

A.3 Continguts ortogràfics

Sistematització de l'ús  de les  lletres majúscules (noms propis, països, assignatures, noms d'accidents  geogràfics, títols de llibres, capçaleres de periòdics, en començar  el estil directe). Revisió i ampliació.

A.4 Continguts fònètics i fonològics

Reconeixement i producció dels  fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs i triftongs que presenten major dificultat.

Insistència en  els processos propis de   la llengua que presenten  major  dificultat: pronunciació dels  plurals, del genitiu ‘s, de   la 3ª persona del present simple i del passat simple/participi de passat  dels verbs regulars; “consonant clusters” (crisps, the guest’s…, asks, walked, watched). La  r al final de    paraula. El so /?/en síl·labes àtones i en formes àtones d'articles,  pronoms, preposicions, conjuncions i verbs auxiliars i modals.

COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

Continguts sociolingüístics i socioculturals

 • Vida quotidiana: Horaris i hàbits de menjars, gastronomia (plats típics), horaris i
 • costums relacionats amb el treball, celebracions, cerimònies i festivitats més
 • significatives.
 • Activitats de lleure: el món del cinema, esports típics, esdeveniments esportius, mitjans de comunicació.

COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

Continguts funcionals

 • Funcions o actes de parla assertius, relacionats amb l'expressió del coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura.
 • Funcions o actes de parla compromissoris, relacionats amb l'expressió d'oferiment,
 • intenció, voluntat i decisió: expressar la intenció o voluntat de fer alguna cosa.
 • Funcions o actes de parla directius, que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si això és al seu torn un acte verbal com una acció d'una altra índole.

Continguts discursius

COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu.

 • Tipus i format de text.
 • Varietat de llengua.
 • Registre.
 • Tema. Enfocament i contingut: selecció lèxica, d'estructures sintàctiques i de contingut rellevant.
 • Context espai-temporal.
  • Referència espacial: ús d'adverbis i expressions espacials.
  • Referència temporal: ús dels temps verbals, adverbis i expressions temporals.
 • Tipologia textual:
  • Textos receptius escrits: Postals, cartes personals i correu electrònic; notes personals, invitacions, felicitacions; anuncis, fullets d'informació i comercials; receptes de cuina, cartes i menús; articles de premsa, etc...

COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text: inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual.

 • Inici del discurs: introducció del tema; tematització.
 • Desenvolupament del discurs.
 • Conclusió del discurs: resum / recapitulació.
 • Manteniment i seguiment del discurs oral.
 • L'entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d'entonació.
 • La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit: ús dels signes de puntuació.

 

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x