Activitats formatives

Anglès B.1.B

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 60 hores
Àrea formativa: Idiomes
Inscriu-te

Objectius

 • Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a la mediació entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.
 • Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Programa

Els continguts han estat adaptats a la durada de l’acció formativa que es sol·licita i estan regulats pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL) amb les següents característiques:

 • Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
 • Àrea professional: Formació y Educació
 • Denominació: Anglès B1
 • Codi: SSCE03
 • Nivell de qualificació: Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL)

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

A.1 Continguts lèxic-semàntics

 • Vocabulari
 • Comparacions estereotipades molt freqüents (sleep like a log)
 • Sintagmes lexicalizats i seqüències estereotipades (I pixen…; last but not least)

Formació de paraules

 • Adjectius compostos del tipus: adj.- noun+ed (bad-tempered) i del tipus number-noun (a five-star hotel)

Significat

 • Hiperònims de vocabulari freqüent (rose→flower→plant)

A.2 Continguts gramaticals

En aquest nivell es revisen i amplien els continguts gramaticals dels  nivells anteriors. A continuació  es destaquen alguns aspectes nous.

Oració

 • Consolidació de les  oracions exclamatives.
 • Oracions impersonals: you; there + has/have been.
 • Subordinació adverbial: consecutiva sota, sota + adj…that, such + noun… that. Oracions comparatives: the + comparative forms.
 • Oracions desideratives: I’d rather; I wish, If only

Noms i adjectius

 • Nom
  • Noms que es refereixen a   un col·lectiu (crew, party, staff).
  • El gènere en noms de professió: noms composts comuns per a tots dos gèneres (firefighter, chairperson).
 • Adjectius i altres complements del nom
  • Ordre dels  adjectius.
  • Repàs i ampliació dels  graus de l'adjectiu.  Formes irregulars better/the best, worse/the worst, habiti/the most, less/the least, further/the furthest. La comparació  d'inferioritat   less… than.

Determinants

 • Contrast all – every en expressions de temps.
 • Consolidació de l'article  determinat amb: elements únics (The sun); ordinals (Elizabeth II - Elizabeth the Second); per parlar de famílies (The Walters); diaris (The Times) ; institucions (the Police); càrrecs públics (the Prevalgui Minister).

Pronoms

 • Revisió i ampliació dels  usos dels  pronoms relatius: who, whom, which i that. (Veure “Oració”).
 • Consolidació de l'ús especial del relatiu what (I don’t know what to do).
 • Pronoms personals: reforç i ampliació de formes, funcions, posició, combinatòria, uso/omissió i concordança amb  el referent.

Verbs

 • Present  perfecte  continu  i  reconeixement  del  passat  perfecte  continu  en    l'estil indirecte per substituir al present perfecte continu.
 • Consolidació de les  formes per expressar futur: la forma be going to; futur simple (will); present continu i present simple.
 • Iniciació en  el futur continu simple (In  a few minutes we’ll be landing at Madrid Barajas airport). Altres formes d'expressar el futur amb certs verbs: decideix, hope, intend, pla.
 • Revisió del condicional simple amb would, could i should. El condicional compost.
 • Revisió del subjuntiu were en oracions condicionals.

Adverbis: Adverbis i locucions adverbials

 • Revisió de l'expressió de circumstàncies de temps, lloc i manera. Posició
 • Adverbis relatius i interrogatius: where, when, how + adj / adv (how far / much / quickly), why
 • Repàs i consolidació dels  compostos the some, any, no i every amb -where

Enllaços. Conjuncions i Locucions Conjuntives

 • Coordinants: both…and, neither…nor, no(t)…nor, either…or
 • Consecutives: sota + adj + that, such + nom + that

Preposicioons

 • Adjectius més comuns seguits de preposició (afraid of spiders, fond of xocolata, good at Maths). Revisió i ampliació.

A.3 Continguts ortogràfics

Ortografia cuidada del vocabulari d'ús. Reduplicació de consonants finals. Les vocals e, i finals quan les paraules afegeixen sufixos. Consolidació.

A.4 Continguts fònètics i fonològics

Vocals i consonants mudes (dumb, island, castle).

Accent i atonicitat dels  elements de   l'oració per   el seu significat. Accent emfàtic (Who bought this? - I did). Revisió i consolidació.

COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

Continguts sociolingüístics i socioculturals

 • Relacions humanes i socials: Usos i costums de la vida familiar, relacions familiars, generacionals i professionals, relacions entre els diferents grups socials. L'Administració i altres institucions.
 • Condicions de vida i treball: Introducció al món laboral (recerca de feina, educació), Seguretat social, hàbits de salut i higiene.

COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

Continguts funcionals

 • Funcions o actes de parla directius, que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si això és al seu torn un acte verbal com una acció d'una altra índole.
 • Funcions o actes de parla fàctics i solidaris, que es realitzen per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres.

Continguts discursius

COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu.

 • Tipus i format de text.
 • Varietat de llengua.
 • Registre.
 • Tema. Enfocament i contingut: selecció lèxica, d'estructures sintàctiques i de contingut rellevant.
 • Context espai-temporal.
  • Referència espacial: ús d'adverbis i expressions espacials.
  • Referència temporal: ús dels temps verbals, adverbis i expressions temporals.
 • Tipologia textual:
  • Textos receptius orals: Textos parlats, radiofònics, retransmesos per megafonia i gravats (contestadors), debats, notícies, cançons, etc...

COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text: inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual.

 • Inici del discurs: introducció del tema; tematització.
 • Desenvolupament del discurs.
 • Conclusió del discurs: resum / recapitulació.
 • Manteniment i seguiment del discurs oral.
 • L'entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d'entonació.
 • La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit: ús dels signes de puntuació.

 

 

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x