Activitats formatives

Anglès B.1.D

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 60 hores
Àrea formativa: Idiomes
Inscriu-te

Objectius

 • Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a la mediació entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.
 • Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Programa

Els continguts han estat adaptats a la durada de l’acció formativa que es sol·licita i estan regulats pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL) amb les següents característiques:

 • Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
 • Àrea professional: Formació y Educació
 • Denominació: Anglès B1
 • Codi: SSCE03
 • Nivell de qualificació: Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL)

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

A.1 Continguts lèxic-semàntics

Vocabulari

 • Verbs amb particular d'ús  freqüent i expressions idiomàtiques amb aquests verbs (make up your mind)
 • Dites i expressions molt freqüents (No news is good news. Arrived safe and sound)

Formació de paraules

 • Sigles i abreviatures d'ús freqüent (ASAP, AD - BC)

Significat

 • Polisèmia i doble sentit en paraules d'ús freqüent (matter, espot, xip)
 • Paraules britàniques/americanes: (underground-subway)

A.2 Continguts gramaticals

En aquest nivell es revisen i amplien els continguts gramaticals dels  nivells anteriors. A continuació  es destaquen alguns aspectes nous.

Oració

 • Subordinació adverbial: temporal referida a accions anteriors, posteriors o simultànies after, before, when, while, as soon as, onze, since, until/till
 • Oracions condicionals reals, hipotètiques i irreals o impossibles.
 • Subordinació de relatiu especificativa: who, whom, which, that i whose; omissió del pronom relatiu objecte; omissió del pronom relatiu en combinació amb  el verb be i posposició de  la preposició. Amb where, when i why. Subordinació de relatiu explicativa: who, whom, which, whose
 • Subordinació adverbial: causal as, because, since; consecutiva sota, sota + adj…that, such+ noun … that; concesiva although, though.

Noms i adjectius

 • Nom
  • Consolidació dels  noms incomptables d'origen  verbal (heating, pàrquing).
  • Plurals invariables (cattle). Singulars incomptables acabats en –s (athletics, economics)
 • Adjectius i altres complements del nom
  • Modificadors de l'adjectiu.  Adjectius comparatius i superlatius modificats per adverbis
  • (Veure “Adverbis”). Adjectius seguits de preposició (keen on music). Adjectius seguits d'infinitiu  (difficult [for em] to tell).
  • Construccions introduïdes per preposició (a book about the USA, a novella by Huxley); oracions de relatiu (Veure “1.Oració”). Repàs i consolidació.

Determinats

 • Altres determinants: another, other, both, each, such, neither, either, all.
 • Indefinits: [sota/too] much, [sota/too] many, [sota/too/very] little, [sota/too/very] few, habiti, most, several, sota, too, enough. Ús i omissió de l'article  indeterminat amb few i little amb canvi de significat (I have little money/I have a little money).

Pronoms

 • It en estructures del tipus it’s good to see you, it takes a minute to get there.
 • Pronoms indefinits: a little, a few, enough, [sota/too] much, [sota/too] many.
 • Altres pronoms: another, others, both, each, all.

Verbs

 • Els verbs stop, remember, forget i try seguits d'infinitiu  o gerundi amb canvi de significat.
 • Verbs modals will, would en combinació amb  l'infinitiu simple. Característiques i ús. Iniciació en  l'ús dels  modals must, ca, may, could i should en combinació amb  l'infinitiu de perfecte.
 • Els verbs have i get amb valor causatiu (I must have my car serviced this week).
 • Participi de present (writing) i de passat (written). Usos (The  woman waiting at the bus stop is my neighbour. The  portrait painted by Picasso has been sold recently).

Adverbis

 • Adverbis i locucions adverbials
 • Intensificadores per modificar l'adjectiu  i l'adverbi:  Adjectiu + enough (high enough); such + nomeni (He was such a funny person).
 • Intensificadores per modificar l'adjectiu  i l'adverbi  en grau absolut (sota, pretty, llevi, rather, incredibly, extremely).

Enllaços

 • Conjuncions i Locucions Conjuntives
 • Coordinants:  as  well  as,  not  only…but  also.  Altres  formes  per  expressar  contrast  o oposició: on  the one hand… on  the other…; however.

Preposicions

 • Altres preposicions i locucions prepositivas: about, as, by, like; for ; instead of; with.
 • Substantius més comuns seguits de preposició (effect on, influence on, solution to, need for).

A.3 Continguts ortogràfics

 • Signes auxiliars: cometes, parèntesis, apòstrof. Revisió i consolidació.

A.4 Continguts fònètics i fonològics

Ritme: reconeixement i producció de síl·labes tòniques i àtones; regularitat rítmica de les  primeres. Enllaços. Revisió i ampliació.

Correspondència entre fonemes i lletres/signes. Reconeixement de   la representació gràfica en  el diccionari. Insistència en  les grafies que presenten major dificultat (-ough: although, cough, enough; -augh: laugh, taught; ei: receive, leisure; ie: scientist). Paraules properes formalment que solen produir dificultat. Homòfons i homògrafs freqüents.

COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

Continguts sociolingüístics i socioculturals

 • Convencions socials: Convencions i tabús relatius al comportament, normes de cortesia.
 • Geografia bàsica: Clima i medi ambient. Països més importants en els quals es parla a llengua i ciutats significatives. Incidències geogràfiques en la llengua: varietats de la llengua.
 • Condicions de vida i treball: Introducció al món laboral (recerca de feina, educació), Seguretat social, hàbits de salut i higiene.

COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

Continguts funcionals

 • Funcions o actes de parla fàctics i solidaris, que es realitzen per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres.
 • Funcions o actes de parla expressius, amb els quals s'expressen actituds i sentiments davant determinades situacions.

Continguts discursius

COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu.

 • Tipus i format de text.
 • Varietat de llengua.
 • Registre.
 • Tema. Enfocament i contingut: selecció lèxica, d'estructures sintàctiques i de contingut rellevant.
 • Context espai-temporal.
  • Referència espacial: ús d'adverbis i expressions espacials.
  • Referència temporal: ús dels temps verbals, adverbis i expressions temporals.
 • Tipologia textual:
  • Textos productius orals; converses d'àmbit personal, converses en llocs públics (botigues, consulta de / la metge, punts d'informació, etc.)

COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text: inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual.

 • Inici del discurs: introducció del tema; tematització.
 • Desenvolupament del discurs.
 • Conclusió del discurs: resum / recapitulació.
 • Manteniment i seguiment del discurs oral.
 • L'entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d'entonació.
 • La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit: ús dels signes de puntuació.

 

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x