Activitats formatives

Anglès B.2.A

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 60 hores
Àrea formativa: Idiomes
Inscriu-te

Objectius

 • Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.
 • Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Programa

Els continguts han estat adaptats a la durada de l’acció formativa que es sol·licita i estan regulats pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL) amb les següents característiques:

 • Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
 • Àrea professional: Formació y Educació
 • Denominació: Anglès B2
 • Codi: SSCE04
 • Nivell de qualificació: Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL).

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

A.1 Continguts lèxic-semàntics

Vocabulari

 • Vocabulari ampli i variat de les situacions i temes treballats en les seves variants formal i informal, llengua estàndard i registres familiars o professionals.
 • Sintagmes lexicalitzats i seqüències estereotipades (To my mind, By and large, To the best of my knowledge)

Formació de paraules

 • Formació de paraules per derivació i composició: augmentatius i diminutius.
 • Noms compostos: nom + nom, verb + preposició.

Significat

 • Reconeixement dels trets lèxics i definició de paraules. Reconeixement de la terminologia i abreviatures en diccionaris.

A.2 Continguts gramaticals

Oració

En aquest nivell es revisen i s'amplien els continguts gramaticals dels nivells anteriors i s'introdueixen alguns aspectes nous per dur a terme les activitats i funcions comunicatives d'aquest nivell.

 • Oracions exclamatives: How + adjective + noun (How Astonishing a sight!)
 • Oracions imperatives amb subjecte per emfatitzar
 • Oracions desideratives: I wish, if only seguits de would i could; would rather / Sooner, I'd prefer.
 • Ordre dels elements en cada tipus d'oració: Inversió de subjecte-verb amb adverbi o expressió adverbial negatius i amb determinades estructures oracionals (Had I known better)
 • Ampliació de preguntes i respostes breus "Tag questions" i "Tag responses".

Noms i adjectius

 • Noms
  • Revisió i consolidació de noms singulars acabats en -s i noms plurals sense el morfema -s.
 • Adjectius i altres complements del nom
  • Consolidació i ampliació de les característiques de l'adjectiu.
  • Graus de l'adjectiu: ampliació i consolidació del comparatiu de superioritat, igualtat i inferioritat i de les formes irregulars.

Determinants

 • L'article: ús amb noms comuns en posició atributiva (Susan considered Ben to be a fool) o amb adjectius amb referència abstracta (the good, the evil);
 • Omissió de l'article en expressions idiomàtiques (leave town, face to face, at dawn); ús i omissió en gentilicis (a Dane / Danes / The Danish).

Pronoms

 • Pronoms personals: consolidació i ampliació de funcions, posició, ús, omissió i concordança. Ús de she / her en casos especials (England is proud of her poets). Ús de they, them, their amb el referent en singular (Has Anybody Brought their racket?), O per incloure masculí i femení (When the millionth visitor arriba, they'll be given a gift). Ús dels pronoms personals amb imperatiu per emfatitzar (You shut up!).

Verbs

 • Nucli -verb- i complements d'acord amb el tipus de verb. Concordança verb - subjecte.
 • Correlació d'accions i concordança de temps i modes. Correlació de temps en la transmissió d'informació.
 • Consolidació dels temps verbals per expressar present, passat i futur. Consolidació en l'ús de les formes regulars i irregulars i els verbs modals.
 • Formes per expressar present: present simple; diferències d'ús del present perfecte simple amb el present perfecte continu. Present simple per narrar un esdeveniment, en titulars de diaris i per explicar acudits.

Adverbis i locucions adverbials

 • Consolidació en l'ús d'adverbis i locucions. Posició en l'oració.
 • Expressió circumstancial de temps (monthly), lloc (indoors) i mode (deeply).
 • Consolidació de l'ordre dels adverbis quan conflueixen diversos en la mateixa oració.
 • Repàs i consolidació de formació d'adverbis amb terminacions: -ward (s), -doors, -hill, ably, ibly, -ically.

Enllaços

 • Conjuncions i Locucions Conjuntives
 • Coordinants: Reforç i consolidació.
 • Subordinants: Reforç i ampliació.
 • Temporals (while / when / on + -ing, whenever, es / so long as, by the time, [ever] since, whilst, now [that]; causals (since, seeing that); consecutives (such + [adj ] + noun + that, so + noun + adj. + that); finals (in order that, so that, sota as [not] to); concessives (even if / though, whereas, while, whilst, in spite of / despite , however, whatever, whoever, adj./adverb+as/though+subject+verb en oracions emfàtiques); condicionals (as / so long as, provided / -ing [that], unless, supposing [that]); justificatives ( since, es, for); consecutives (therefore, consequently, as a result).

Preposicions i posposicions

 • Reforç i ampliació de les preposicions i locucions prepositives per expressar estat o moviment (outside, inside, behind, in front of, opposite, under, beside, beyond, by, on, in, at; up, down, out of, off , through, along, towards, onto, amongst, within); per expressar temps (through, throughout, over, during, up to, within).
 • Insistència en els usos que generen més dificultat: diferències entre in, on i at. Les preposicions like i es.

A.3 Continguts ortogràfics

 • Homòfons i homògrafs.
 • Estructura sil·làbica.
 • Ampliació i aprofundiment de les varietats estàndard britànica i americana.
 • Ampliació en l'ús correcte dels signes ortogràfics: punt i coma; cometes; punts suspensius.
 • Ús de majúscules, cursiva i subratllat
 • Abreviatures, sigles i símbols (selecció de les més importants).

A.4 Continguts fònètics i fonològics

 • Revisió general de sons i fonemes vocàlics i consonàntics.
 • Processos propis de la llengua que presenten més dificultat en la pronunciació.
 • Ús de la vocal neutra schwa i les formes febles.
 • Consonants sil·làbiques (realism, apple).
 • Processos fonològics: elisió, assimilació i epèntesi.
 • Accent d'intensitat: síl·labes tòniques en formes simples i en compostos.
 • Accent, ritme i entonació, patrons tonals de l'oració.
  • Tons: tipus, reconeixement, producció i canvis. Patrons característics de certs tons vinculats a intencions comunicatives específiques: gratitud, amenaça, alegria, sorpresa, tristesa, ironia, etc.
  • Patrons d'entonació per als diferents tipus de interrogatives: per preguntar, per confirmar informació, per demanar ajuda, etc.
  • Patrons d'entonació en diverses situacions de comunicació: per canviar de tema, per introduir un comentari, per remarcar contrast, etc.

COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

Continguts sociolingüístics i socioculturals

 • La selecció i ús de les salutacions de benvinguda, presentació i comiat, especialment en contextos formals.
 • La selecció i ús de les formes de tractament formal, informal i familiar.
 • Les convencions en el torn de paraula.
 • Fórmules de cortesia.
 • Refranys, expressions idiomàtiques i cites.
 • Diferències i apreciació de fórmules de registre i varietats geogràfiques.

COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

Continguts funcionals

En el nivell avançat l'alumne haurà de consolidar i refermar les següents funcions comunicatives o actes de parla, utilitzant els exponents d'aquestes funcions més adequats per a cada context comunicatiu específic, en un registre tant formal com informal:

 • Funcions o actes de parla assertius, relacionats amb l'expressió del coneixement, l'opinió, la creença i la conjectura: afirmar; anunciar; postil·lar; assentir; atribuir; classificar; confirmar la veracitat d'un fet; conjecturar; corroborar; descriure; desmentir; dissentir; expressar acord i desacord; expressar desconeixement, dubte, escepticisme, una opinió; formular hipòtesis; identificar i identificar-se; informar; objectar; predir; rebatre; rectificar; replicar; suposar, corregir.
 • Funcions o actes de parla expressius, amb els quals s'expressen actituds i sentiments davant determinades situacions: acusar; defensar; exculpar; expressar admiració, alegria o felicitat, estima o simpatia, aprovació i desaprovació, confiança i desconfiança, decepció, desinterès i interès, menyspreu, disgust, mal, dubte, escepticisme, esperança i desesperança, estima, insatisfacció, preferència, resignació, satisfacció, sorpresa , por, tristesa; lamentar; retreure.

Continguts discursius

COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu.

 • Tipus i format de text.
 • Varietat de llengua.
 • Registre.
 • Tema. Enfocament i contingut: selecció lèxica, d'estructures sintàctiques i de contingut rellevant.
 • Context espai-temporal:
  • Referència espacial: ús d'adverbis i expressions espacials.
  • Referència temporal: ús dels temps verbals, adverbis i expressions temporals.

Tipologia textual

 • Textos receptius escrits: Postals, cartes personals i correu electrònic; notes personals, invitacions, felicitacions; anuncis, fullets d'informació i comercials; receptes de cuina, cartes i menús; articles de premsa, agenda d'oci i cartellera d'espectacles, horòscop, passatemps; entrevistes, lletres de cançons; textos literaris (contes, narracions breus, faules, poemes); material elaborat pel / per la professor / a, pàgines web, instruccions.

COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text: inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual.

 • Inici del discurs: introducció del tema; tematització.
 • Desenvolupament del discurs.
 • Conclusió del discurs: resum / recapitulació.
 • Manteniment i seguiment del discurs oral.
 • L'entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d'entonació.
 • La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit: ús dels signes de puntuació.

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x