Activitats formatives

Anglès B.2.B

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 60 hores
Àrea formativa: Idiomes
Inscriu-te

Objectius

 • Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.
 • Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Programa

Els continguts han estat adaptats a la durada de l’acció formativa que es sol·licita i estan regulats pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL) amb les següents característiques:

 • Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
 • Àrea professional: Formació y Educació
 • Denominació: Anglès B2
 • Codi: SSCE04
 • Nivell de qualificació: Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL)

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

A.1 Continguts lèxic-semàntics

Vocabulari

 • Ampliació de "col·locacions" d'ús freqüent amb certs verbs (elicit an answer, alleviate fears)

Formació de paraules

 • Famílies de paraules (competition / competitive / competitor / competeix). Paraules que poden pertànyer a més d'una categoria gramatical. Nominalització d'adjectius (clippings).

Significat

 • Reconeixement del llenguatge figurat, de certs eufemismes o expressions de cortesia.
 • Paraules britàniques/americanes: (underground-subway)

A.2 Continguts gramaticals

Oració

 • En aquest nivell es revisen i s'amplien els continguts gramaticals dels nivells anteriors i s'introdueixen alguns aspectes nous per dur a terme les activitats i funcions comunicatives d'aquest nivell.
 • Coordinació. Revisió d'altres formes d'expressar contrast o oposició: nevertheless, however, all the same.
 • El·lipsi en oracions de participi: While (he was) at home, he kept Spitting on the floor.
 • Absència de concordança: "there" en registre col·loquial (There 's hundreds of thugs in the streets). Concordança del verb en plural amb noms col·lectius entesos com a grup d'individus (The audience were barfing out the moment he started speaking); i amb el verb en singular com unitat indivisible (The audience was enormous).

Noms i adjectius

 • Noms
  • Noms que s'usen només en plural (premises, wages, guts, folk), préstecs (fungus-funghi), irregulars (Louse / litzi, species / species)
 • Adjectius i altres complements del nom
  • Consolidació i ampliació dels adjectius relatius i absoluts: "agradables" i "non-gradable"; "Extreme".
  • Adjectius en posició atributiva (chief, eventual, inner, Utter) o predicativa (ashamed, alike, Pleased, ill). Excepcions en certs adjectius generalment utilitzats en posició predicativa (An extremely Pleased client).

Determinants

 • Consolidació de l'ús de l'article amb noms propis (the Nile; the Himalayas).
 • Possessius: consolidació en l'ús (Wash your hands; Eat your breakfast). Doble possessió (A friend of mine). Posició amb own (A home of my own). Davant de -ing (I do not like his Staying with us).
 • Revisió de interrogatius i exclamatius.

Pronoms

 • Pronoms personals: consolidació i ampliació de funcions, posició, ús, omissió i concordança. Ús de she / her en casos especials (England is proud of her poets). Ús de they, them, their amb el referent en singular (Has Anybody Brought their racket?), O per incloure masculí i femení (When the millionth visitor arriba, they'll be given a gift). Ús dels pronoms personals amb imperatiu per emfatitzar (You shut up!).
 • Revisió de pronoms interrogatius, relatius i numerals.

Verbs

 • Formes per expressar passat: ús del passat simple en combinació amb el passat perfecte i el passat perfecte continu. Expressió del passat en el futur: will + infinitiu perfecte (Tomorrow they will have finished the task).
 • Formes per expressar futur: futur simple, present simple. Futur continu i futur perfecte. Expressió del futur en el passat: passat continu o would / could / might.
 • Verbs que no s'utilitzen en temps continus o "stative verbs" (I pixen you are not right).
 • Ampliació i revisió de l'ús de l'imperatiu per a peticions, consells, advertències, oferiments, invitacions, imprecacions, depenent del context (mind the step, make yourself at home, go to hell). Reforç i ampliació de l'imperatiu negatiu (Let us not stay here longer, etc.).

Adverbis i locucions adverbials

 • Usos de tregui i rather
 • Adverbis i locucions adverbials negatius a principi d'oració (Hardly, Seldon, rarely, scarcely: Inversió.
 • Adverbis que intensifiquen adjectius en grau absolut (absolutely, totally, completely, Utterly).

Enllaços

 • Conjuncions i Locucions Conjuntives
  • Coordinants: Reforç i consolidació.
  • Subordinants: Reforç i ampliació.
  • Temporals (while / when / on + -ing, whenever, es / so long as, by the time, [ever] since, whilst, now [that]; causals (since, seeing that); consecutives (such + [adj ] + noun + that, so + noun + adj. + that); finals (in order that, so that, sota as [not] to); concessives (even if / though, whereas, while, whilst, in spite of / despite , however, whatever, whoever, adj./adverb+as/though+subject+verb en oracions emfàtiques); condicionals (as / so long as, provided / -ing [that], unless, supposing [that]); justificatives ( since, es, for); consecutives (therefore, consequently, as a result).
 • Preposicions i posposicions
  • Altres preposicions i locucions prepositives: per, unlike, versus, out of, despite, owing to, instead of.
  • Ordre de les preposicions en l'oració: exclamatives, subordinades nominals, d'infinitiu i de relatiu. Locucions prepositives amb which i when en oracions de relatiu explicatives (in which casi, at which point, as a result of which).
  • Ordre de les preposicions en oracions passives.

A.3 Continguts ortogràfics

 • Homòfons i homògrafs.
 • Estructura sil·làbica.
 • Ampliació i aprofundiment de les varietats estàndard britànica i americana.
 • Ampliació en l'ús correcte dels signes ortogràfics: punt i coma; cometes; punts suspensius.
 • Ús de majúscules, cursiva i subratllat
 • Abreviatures, sigles i símbols (selecció de les més importants).

A.4 Continguts fònètics i fonològics

 • Revisió general de sons i fonemes vocàlics i consonàntics.
 • Processos propis de la llengua que presenten més dificultat en la pronunciació.
 • Ús de la vocal neutra schwa i les formes febles.
 • Consonants sil·làbiques (realism, apple).
 • Processos fonològics: elisió, assimilació i epèntesi.
 • Accent d'intensitat: síl·labes tòniques en formes simples i en compostos.
 • Accent, ritme i entonació, patrons tonals de l'oració.
  • Tons: tipus, reconeixement, producció i canvis. Patrons característics de certs tons vinculats a intencions comunicatives específiques: gratitud, amenaça, alegria, sorpresa, tristesa, ironia, etc.
  • Patrons d'entonació per als diferents tipus de interrogatives: per preguntar, per confirmar informació, per demanar ajuda, etc.
  • Patrons d'entonació en diverses situacions de comunicació: per canviar de tema, per introduir un comentari, per remarcar contrast, etc.

COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

Continguts sociolingüístics i socioculturals

 • La selecció i ús de les salutacions de benvinguda, presentació i comiat, especialment en contextos formals.
 • La selecció i ús de les formes de tractament formal, informal i familiar.
 • Les convencions en el torn de paraula.
 • Fórmules de cortesia.
 • Refranys, expressions idiomàtiques i cites.
 • Diferències i apreciació de fórmules de registre i varietats geogràfiques.

COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

Continguts funcionals

En el nivell avançat l'alumne haurà de consolidar i refermar les següents funcions comunicatives o actes de parla, utilitzant els exponents d'aquestes funcions més adequats per a cada context comunicatiu específic, en un registre tant formal com informal:

 • Funcions o actes de parla compromissoris, relacionats amb l'expressió d'oferiment, intenció, voluntat i decisió: accedir; admetre; consentir; expressar la intenció o voluntat de fer alguna cosa; convidar; jurar; negar-se a fer alguna cosa; oferir alguna cosa; oferir ajuda; oferir-se a fer alguna cosa; prometre; retractar-se.
 • Funcions o actes de parla expressius, amb els quals s'expressen actituds i sentiments davant determinades situacions: acusar; defensar; exculpar; expressar admiració, alegria o felicitat, estima o simpatia, aprovació i desaprovació, confiança i desconfiança, decepció, desinterès i interès, menyspreu, disgust, mal, dubte, escepticisme, esperança i desesperança, estima, insatisfacció, preferència, resignació, satisfacció, sorpresa , por, tristesa; lamentar; retreure.

Continguts discursius

COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu.

 • Tipus i format de text.
 • Varietat de llengua.
 • Registre.
 • Tema. Enfocament i contingut: selecció lèxica, d'estructures sintàctiques i de contingut rellevant.
 • Context espai-temporal:
  • Referència espacial: ús d'adverbis i expressions espacials.
  • Referència temporal: ús dels temps verbals, adverbis i expressions temporals.

Tipologia textual

 • Textos receptius orals: Textos parlats, radiofònics, retransmesos per megafonia i gravats (contestadors); explicacions del professor / a i d'altres alumnes / as; converses d'àmbit personal, converses en llocs públics (botigues, consulta mèdica, punts d'informació ...); narracions d'esdeveniments, costums, processos, instruccions, debats i discussions, entrevistes breus, enquestes, anuncis, notícies, concursos, dibuixos animats, cançons.

COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text: inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual.

 • Inici del discurs: introducció del tema; tematització.
 • Desenvolupament del discurs.
 • Conclusió del discurs: resum / recapitulació.
 • Manteniment i seguiment del discurs oral.
 • L'entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d'entonació.
 • La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit: ús dels signes de puntuació.

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x