Activitats formatives

Anglès B.2.C

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 60 hores
Àrea formativa: Idiomes
Inscriu-te

Objectius

 • Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.
 • Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Programa

Els continguts han estat adaptats a la durada de l’acció formativa que es sol·licita i estan regulats pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL) amb les següents característiques:

 • Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
 • Àrea professional: Formació y Educació
 • Denominació: Anglès B2
 • Codi: SSCE04
 • Nivell de qualificació: Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL)

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

A.1 Continguts lèxic-semàntics

Vocabulari

 • Verbs amb una o dues partícules: expressions idiomàtiques (bring into force, instal·lacions per one's heart on)

Formació de paraules

 • Onomatopeies referides a animals (Purr, neigh, Croak).

Significat

 • Reconeixement del lèxic periodístic (axe, bid, clash), de certs vocables de "slang" (Dough, jerk)
 • Reconeixement d'expressions aliterativas (chit-xat, flip-flops) - Distinció entre el lèxic britànic i l'americà.

A.2 Continguts gramaticals

Oració

En aquest nivell es revisen i s'amplien els continguts gramaticals dels nivells anteriors i s'introdueixen alguns aspectes nous per dur a terme les activitats i funcions comunicatives d'aquest nivell.

 • Oracions impersonals amb verbs com believe, expect, Rumour, fear, hope, know, think, seem, appear: subjecte + verb passiu + infinitiu present o perfecte: He is believed to have written a new play. She is thought to be planning to begin a new project.
 • Veu passiva amb construccions complexes: temps de perfecte, verbs modals + infinitiu simple o infinitiu perfecte, amb infinitiu passiu. Causatividad: have / get something done.
 • Consolidació de les oracions de relatiu especificatives i explicatives. Ús i omissió de pronoms i en combinació amb preposició. Oracions de relatiu reduïdes (participi en -ing / -ed: Una nova law ha rebut una passed, substituting the old one (which substitutes de old one).
 • Estil indirecte: Repetició i transmissió d'informació, omissió de that. Interrogatives indirectes. Ordres indirectes: order, tell, ask + somebody + (not) to infinitiu

Noms i adjectius

 • Noms
  • Ús del genitiu -s en expressions idiomàtiques (at arm 's lenth), titulars (Hollywood's studios empty), en el grup nominal in a day or two's time), el doble genitiu amb -s (a work of Shakespeare' s)
  • El nom en construccions de partitiu: de qualitat, quantitat i mesura: loads, heaps, Dozens. Expressions quantitatives de noms abstractes: a piece of advice / information.
 • Adjectius i altres complements del nom
  • Canvi de significat de l'adjectiu en posició atributiva o predicativa (A perfect idiot / The day was perfect). Posició exclusivament atributiva (sheer Arrogance) i exclusivament predicativa (attorney general).
  • Consolidació de l'ordre dels adjectius en posició atributiva (A German industrial company, Increasing financial Difficulties).

Determinants

 • Demostratius: reconeixement de l'ús de this en substitució de a / an (We met this wonderful man in Bristol); valor díctic amb referència temporal o per emfatitzar o aclarir (Go and tell him, this instant !; I did not pixen that, Tim).
 • Revisió d'indefinits: a great / good many, Plenty of, a great / good deal of, far too much / many, far / a lot FEWER, far / a lot less.
 • Revisió de fraccions i operacions matemàtiques bàsiques.

Pronoms

 • Revisió de pronoms reflexius i recíprocs (She made herself; they I'veu always looked after each other / themselves). Ús emfàtic i col·locació dels pronoms reflexius. (I myself would not take any notice / I would not take any notice myself).

Verbs

 • Verbs que canvien de significat al utilitzar-se en temps simples o continus (I'ma visiting mi grandma tomorrow. I see what you mean).
 • Reforç i consolidació de l'ús dels modals i de les expressions que els substitueixen en alguns temps verbals. Altres maneres: dare, need, ought to.
 • Infinitiu de present o de perfet, simple o continu. Després de verbs, adjectius, noms i adverbis (We can not afford to buy a new house. Relativity theory is not easy to understand. We accepted his Refusal to col-operate). Who, how, what, whether, where, when + infinitiu: (She wonders who to convidi). Infinitiu seguit de preposició (Mary needs a friend to play with).
 • Reforç dels usos més comuns del gerundi. Ús de gerundi amb l'article, altres determinants i després preposició. Verbs seguits de gerundi.
 • Verbs seguits d'infinitiu o gerundi sense canvi de significat (advise) i amb canvi de significat (try).

Adverbis i locucions adverbials

 • Modificació de verbs (he spoke clearly enough), adjectius (awfully sorry, perfectly reasonable, deeply concerned) o altres adverbis (pretty soon, so very many).
 • Modificació de pronoms i determinants (nearly everybody, es many as sixty elements, roughly half their salary).
 • Modificació de preposicions (since Lately, until later, before long).

Enllaços

 • Conjuncions i Locucions Conjuntives
  • Coordinants: Reforç i consolidació.
  • Subordinants: Reforç i ampliació.
  • Temporals (while / when / on + -ing, whenever, es / so long as, by the time, [ever] since, whilst, now [that]; causals (since, seeing that); consecutives (such + [adj ] + noun + that, so + noun + adj. + that); finals (in order that, so that, sota as [not] to); concessives (even if / though, whereas, while, whilst, in spite of / despite , however, whatever, whoever, adj./adverb+as/though+subject+verb en oracions emfàtiques); condicionals (as / so long as, provided / -ing [that], unless, supposing [that]); justificatives ( since, es, for); consecutives (therefore, consequently, as a result).
 • Preposicions i posposicions
  • Adjectius seguits de preposició: absent from, aware of, bad / good at, famous for, Grateful to, hooked to, interested in, keen on, missing from, Obsessed with, responsable for, shocked by, wrong about ,.
  • Substantius seguits de preposició: effect on, access to, control over, contrast with, sympathy for, in disputi over, Quarrel with.

 

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x