Activitats formatives

Anglès B.2.D

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 60 hores
Àrea formativa: Idiomes
Inscriu-te

Objectius

 • Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.
 • Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Programa

Els continguts han estat adaptats a la durada de l’acció formativa que es sol·licita i estan regulats pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL) amb les següents característiques:

 • Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
 • Àrea professional: Formació y Educació
 • Denominació: Anglès B2
 • Codi: SSCE04
 • Nivell de qualificació: Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL)

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

A.1 Continguts lèxic-semàntics

Vocabulari

 • Expressions idiomàtiques habituals (poke one's nose into), comparacions estereotipades freqüents (as ... as) i proverbis (A stitch in time saves nine)

Formació de paraules

 • Sigles d'ús freqüent (DIY, VIP, UN).

Significat

 • Paraules pròximes que poden produir dificultat (exhausting / exhaustive)
 • Falsos amics i interferències lèxiques freqüents (morale, eventually)

A.2 Continguts gramaticals

Oració

En aquest nivell es revisen i s'amplien els continguts gramaticals dels nivells anteriors i s'introdueixen alguns aspectes nous per dur a terme les activitats i funcions comunicatives d'aquest nivell.

 • Canvis en l'estil indirecte: temps verbals, pronoms i expressions temporals; peticions, suggeriments, instruccions, consells indirectes.
 • Revisió i consolidació de la subordinació adverbial: temporal, de lloc, final, causal, consecutiva, concessiva, condicional.
 • Oracions condicionals amb will i would per expressar cortesia o èmfasi (If you will / would wait here, l'II see if Mrs Thorn is free), per expressar alguna cosa poc probable: inversió amb should, were to, have / had + -ed (Hadn't it been for her mother, Jane would have lost the train). Formes alternatives d'oracions condicionals: Supposing you lost your job, what would you do?
 • Revisió i consolidació de les 'cleft sentences': It + be, what, all: It was the snow which made the landscape special, What really upsets em is his Unhealthy diet, All she asked for was a glass of water.
 • Oracions de subjuntiu simplificades en activa i passiva amb suggest, és urgent, demand: He demanded (that) the teachers 'rights (should) be Respected.

Noms i adjectius

 • Noms
  • Consolidació i ampliació de noms masculins i femenins. Tendència a la no diferència: siblings, firefighter, police officer, spokesperson.
  • Consolidació i ampliació de la substantivació d'adjectius.
 • Adjectius i altres complements del nom
  • Formes de complementar el superlatiu: by far (This year was by Far the worst the company has had).
  • Adjectius modificats per adverbis: much, every bit es, somewhat, entirely, slightly.

Determinants

 • Revisió de numerals: usos de 0 (nought, zero, nil, love).
 • Revisió de decimals (1.8 = one point eight, 0.5 = point five).
 • Revisió i consolidació davant de -ing:

Pronoms

 • Revisió de pronoms interrogatius, relatius i numerals.

Verbs

 • Subjuntiu: "Past subjunctive" amb valor hipotètic If, I'D rather, I wish, If only, Suppose (Just suppose everyone were / was to give up esmòquing ...). Contrast d'estils (I wish he were / he was not married).
 • Reconeixement del subjuntiu en expressions idiomàtiques (God save the Queen).
 • Ús emfàtic de l'imperatiu amb do (Do sit down).
 • Ús del participi en oracions passives (Most of the damage was caused by the floods. Did you see that boy being questioned by the police?).
 • Ús del participi i d'oracions de participi amb certs verbs (see, hear, feel, watch, notice, smell). Substitució de subordinades de relatiu per participis de present o de passat (Can you see the man standing on the right?).
 • Oracions de participi adverbials (Not knowing what to do, I telephoned the police = Because I did not know what to do).

Adverbis i locucions adverbials

 • Reforç i ampliació de la gradació de l'adverbi (harder, more Happily) i irregularitats:
 • less, better, worse, Farther, most, least, best, worst, Farthest, furthest.
 • Intensificació de superlatius: The very best, It was by Far the worst programme.
 • Adverbis que indiquen afirmació (certainly, definitely, indeed, surely, for certain, for sure), negació (either, never, at all), probabilitat o dubte (tregui, likely, maybe, perhaps, possibly, presumably probably, supposedly)

Enllaços

 • Conjuncions i Locucions Conjuntives
  • Coordinants: Reforç i consolidació.
  • Subordinants: Reforç i ampliació.
  • Temporals (while / when / on + -ing, whenever, es / so long as, by the time, [ever] since, whilst, now [that]; causals (since, seeing that); consecutives (such + [adj ] + noun + that, so + noun + adj. + that); finals (in order that, so that, sota as [not] to); concessives (even if / though, whereas, while, whilst, in spite of / despite , however, whatever, whoever, adj./adverb+as/though+subject+verb en oracions emfàtiques); condicionals (as / so long as, provided / -ing [that], unless, supposing [that]); justificatives ( since, es, for); consecutives (therefore, consequently, as a result).
 • Preposicions i posposicions
  • Preposicions posposades amb verbs: comply with, blame on, boast about, result in, Apologize for, accuse of, remind of, distinguish from, protest against, insure against, argue about, attend to.
  • Locucions prepositives: at first sight, in charge of, in the end, in comparison with, on average, on behalf of, on purpose, for the time being, with a view to, with regard to, without exception, under no circumstances .

A.3 Continguts ortogràfics

 • Homòfons i homògrafs.
 • Estructura sil·làbica.
 • Ampliació i aprofundiment de les varietats estàndard britànica i americana.
 • Ampliació en l'ús correcte dels signes ortogràfics: punt i coma; cometes; punts suspensius.
 • Ús de majúscules, cursiva i subratllat
 • Abreviatures, sigles i símbols (selecció de les més importants).

A.4 Continguts fònètics i fonològics

 • Revisió general de sons i fonemes vocàlics i consonàntics.
 • Processos propis de la llengua que presenten més dificultat en la pronunciació.
 • Ús de la vocal neutra schwa i les formes febles.
 • Consonants sil·làbiques (realism, apple).
 • Processos fonològics: elisió, assimilació i epèntesi.
 • Accent d'intensitat: síl·labes tòniques en formes simples i en compostos.
 • Accent, ritme i entonació, patrons tonals de l'oració.
  • Tons: tipus, reconeixement, producció i canvis. Patrons característics de certs tons vinculats a intencions comunicatives específiques: gratitud, amenaça, alegria, sorpresa, tristesa, ironia, etc.
  • Patrons d'entonació per als diferents tipus de interrogatives: per preguntar, per confirmar informació, per demanar ajuda, etc.
  • Patrons d'entonació en diverses situacions de comunicació: per canviar de tema, per introduir un comentari, per remarcar contrast, etc.

COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

Continguts sociolingüístics i socioculturals

 • La selecció i ús de les salutacions de benvinguda, presentació i comiat, especialment en contextos formals.
 • La selecció i ús de les formes de tractament formal, informal i familiar.
 • Les convencions en el torn de paraula.
 • Fórmules de cortesia.
 • Refranys, expressions idiomàtiques i cites.
 • Diferències i apreciació de fórmules de registre i varietats geogràfiques.

COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

Continguts funcionals

En el nivell avançat l'alumne haurà de consolidar i refermar les següents funcions comunicatives o actes de parla, utilitzant els exponents d'aquestes funcions més adequats per a cada context comunicatiu específic, en un registre tant formal com informal:

 • Funcions o actes de parla fàctics i solidaris, que es realitzen per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres: acceptar i declinar una invitació; agrair; atreure l'atenció; compadir; donar la benvinguda; acomiadar-se; expressar condol; felicitar; fer compliments; insultar; interessar-se per algú o alguna cosa; convidar; demanar disculpes; presentar-se i presentar algú; refusar; saludar.
 • Funcions o actes de parla expressius, amb els quals s'expressen actituds i sentiments davant determinades situacions: acusar; defensar; exculpar; expressar admiració, alegria o felicitat, estima o simpatia, aprovació i desaprovació, confiança i desconfiança, decepció, desinterès i interès, menyspreu, disgust, mal, dubte, escepticisme, esperança i desesperança, estima, insatisfacció, preferència, resignació, satisfacció, sorpresa , por, tristesa; lamentar; retreure.

Continguts discursius

COHERÈNCIA TEXTUAL: Adequació del text al context comunicatiu.

 • Tipus i format de text.
 • Varietat de llengua.
 • Registre.
 • Tema. Enfocament i contingut: selecció lèxica, d'estructures sintàctiques i de contingut rellevant.
 • Context espai-temporal:
  • Referència espacial: ús d'adverbis i expressions espacials.
  • Referència temporal: ús dels temps verbals, adverbis i expressions temporals.

Tipologia textual

 • Textos productius orals; converses d'àmbit personal, converses en llocs públics (botigues, consulta de / la metge, punts d'informació ...), narracions d'esdeveniments, costums, processos; descripcions d'objectes, llocs i persones; instruccions.

COHESIÓ TEXTUAL: Organització interna del text: inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual.

 • Inici del discurs: introducció del tema; tematització.
 • Desenvolupament del discurs.
 • Conclusió del discurs: resum / recapitulació.
 • Manteniment i seguiment del discurs oral.
 • L'entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d'entonació.
 • La puntuació com a recurs de cohesió del text escrit: ús dels signes de puntuació.

 

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x