Activitats formatives

Anglès C.1.A

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 60 hores
Àrea formativa: Idiomes
Inscriu-te

Objectius

 • Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió per participar en tot tipus de situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre, produir i processar textos orals i escrits extensos i complexos, en diverses varietats estàndard de la llengua, amb un repertori lèxic ampli, i que versin sobre temes tant abstractes com concrets, fins i tot aquells amb els quals el parlant no estigui familiaritzat.
 • Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Programa

Els continguts han estat adaptats a la durada de l’acció formativa que es sol·licita i estan regulats pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL) amb les següents característiques:

 • Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
 • Àrea professional: Formació y Educació
 • Denominació: Anglès C1
 • Codi: SSCE05 
 • Nivell de qualificació: Nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL)

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

A.1 Continguts lèxic-semàntics

L'alumne, en el nivell C1, tindrà un bon domini d'un ampli repertori lèxic, incloent expressions idiomàtiques i col·loquials, que li permeti superar amb facilitat les seves deficiències mitjançant circumloquis, tot i que encara pugui cometre petits i esporàdics relliscades, però sense errors importants de vocabulari.

Les àrees per a les quals es consideraran subtemes i els seus corresponents repertoris lèxics, tenint en compte les demandes dels objectius d'aquest nivell, són les següents:

 • Identitat personal: dimensió física i anímica.
 • Habitatge, llar i entorn.
 • Alimentació.
 • Salut i cures físiques.

A.2 Continguts gramaticals

 • Oració composta: Expressió de relacions lògiques: Conjunció; disjunció; oposició; concessió; comparació, condició; causa; finalitat, resultat; relacions temporals (anterioritat, posterioritat, simultaneïtat).
 • Oració simple: Tipus d'oració, els elements constitutius i la seva posició. Fenòmens de concordança.

A.3 Continguts ortogràfics

Les competències ortogràfiques que s'han de desenvolupar per a aquest nivell són les següents:

 • Variants de l'alfabet / dels caràcters i el seu ús en les diverses formes.
 • Variants en la representació gràfica de fonemes i sons.
 • Adaptació ortogràfica de préstecs.
 • Valors discursius dels signes tipogràfics, ortogràfics i de puntuació

A.4 Continguts fònètics i fonològics

Les competències fonètic-fonològiques que s'han de desenvolupar per a aquest nivell són les següents:

 • Variants de sons i fonemes vocàlics i consonàntics i les seves respectives combinacions.
 • Variants de processos fonològics de ensordiment, sonorització, assimilació, elisió, palatalització, nasalització, epèntesi, alternança vocàlica i altres.
 • Canvis d'accent i atonicitat en l'oració amb implicacions sintàctiques i comunicatives.

COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS

Continguts sociolingüístics i socioculturals

En el nivell C1, l'alumne ha de poder desenvolupar-se en la llengua amb flexibilitat i eficàcia per a fins socials, el que suposa aprofundir en els diversos aspectes socioculturals de l'ús de l'idioma i la incidència que aquests tenen sobre el mateix.

Es consideraran i desenvoluparan els següents aspectes:

 • Vida quotidiana: festivitats; horaris; pràctiques de treball; activitats d'oci.
 • Condicions de vida: nivells de vida; habitatge; treball; assistència social.

COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES

Continguts funcionals

En el nivell C1, s'espera de l'alumne una competència que li permeti dur a terme les següents funcions comunicatives o actes de parla, utilitzant els exponents d'aquestes funcions més adequats per a cada context comunicatiu específic, tant a través d'actes de parla directes com indirectes , en una àmplia varietat de registres (familiar, informal, neutre, formal):

 • Funcions o actes de parla assertius, relacionats amb l'expressió del coneixement, l'opinió, la creença i la conjectura: afirmar; anunciar; postil·lar; assentir; atribuir; classificar; confirmar la veracitat d'un fet; conjecturar; corroborar; descriure; desmentir; dissentir; expressar acord i desacord; expressar desconeixement, dubte, escepticisme, una opinió; formular hipòtesis; identificar i identificar-se; informar; objectar; predir; rebatre; rectificar; replicar; suposar, corregir.
 • Funcions o actes de parla expressius, amb els quals s'expressen actituds i sentiments davant determinades situacions: acusar; defensar; exculpar; expressar admiració, alegria o felicitat, estima o simpatia, aprovació i desaprovació, confiança i desconfiança, decepció, desinterès i interès, menyspreu, disgust, mal, dubte, escepticisme, esperança i desesperança, estima, insatisfacció, preferència, resignació, satisfacció, sorpresa , por, tristesa; lamentar; retreure.

Continguts discursius

COHERÈNCIA TEXTUAL: adequació del text oral o escrit al context comunicatiu:

 • Tipus i format de text.
 • Varietat de llengua.
 • Registre.
 • Tema. Enfocament i contingut: selecció de contingut rellevant; selecció lèxica; selecció d'estructures sintàctiques.
 • Context espai-temporal: referència espacial. Referència temporal.

COHESIÓ TEXTUAL: organització interna del text oral o escrit. Inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual:

 • Inici del discurs: mecanismes iniciadors (presa de contacte, etc.); introducció del tema; tematització.
 • Desenvolupament del discurs:
  • Desenvolupament temàtic:
  • Manteniment del tema: coreferència; el·lipsis; repetició; reformulació; èmfasi.
  • Expansió temàtica: exemplificació; reforç; contrast; introducció de subtemes.
  • Canvi temàtic: digressió; recuperació del tema.
 • Conclusió del discurs: resum / recapitulació, indicació de tancament textual i tancament textual.

 

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x