Activitats formatives

Comptabilitat financera

Data: 04/10/2017 al 29/12/2017
Preu: 485€ (415,80€ bonificables)
Durada: 72 hores
Àrea formativa: Economia i finances
Termini d'inscripció: 18/09/2017
Inscriu-te

Idioma

Castellà

Objectius

 • Dominar tots els conceptes comptables i els coneixements legislatius actuals necessaris per a portar a terme la comptabilitat d’una empresa.

Programa

Introducció a la comptabilitat adaptada a les Nic

 • Definició de la comptabilitat
 • Divisió de la comptabilitat
 • Activitat comptable bàsica
 • Objectius de la informació financera.

El patrimoni

 • El Patrimoni. Concepte i composició.
 • Les masses patrimonials
 • L’equació fonamental del patrimoni.

El compte i el fet comptable

 • El compte. Concepte
 • Estructura dels comptes
 • Classificació dels comptes
 • Terminologia
 • La partida doble: concepte
 • Conveni d’anotacions en els comptes. Teoria del càrrec i de l’abonament
 • Els fets comptables

Llibres comptables i comptes anuals

 • Llibre diari
 • Llibre major
 • Balanç de comprovació
 • L’inventari
 • Comptes anuals

El Cicle comptable

 • El cicle comptable
 • Inici o obertura de la comptabilitat
 • Desenvolupament o registre dels fets comptables
 • Tancament de l’exercici

La normalització comptable: El pla general de comptabilitat

 • Concepte de normalització comptable.
 • El pla general de comptabilitat (PGC): estructura.
 • Marc conceptual.
 • Normes de registre i valoració.
 • Comptes anuals.
 • Quadre de comptes.
 • Definicions i relacions comptables.
 • Pla general de comptabilitat per a PIMES
 • Criteris comptables específics per a microempreses.

Existències: Compres i vendes

 • Existències: Definició, classificació i registre comptable.
 • Valoració de les existències.
 • Mètodes d’assignació de valor.
 • Les compres d’existències.4
 • Les ventes d’existències.
 • La variació d’existències.
 • El procediment administratiu de compta única.
 • Valoració posterior.

L’IVA

 • Introducció a la unitat
 • Generalitats de l’IVA
 • L’IVA en els crèdits incobrables
 • L’IVA en operacions intracomunitàries
 • L’IVA en les importacions de béns
 • L’IVA en autoconsum
 • Regla de prorrata
 • Règims especials de l’IVA

La tresoreria

 • Introducció a la unitat
 • Comptes de disponible
 • Arqueig de caixa
 • Conciliació bancària
 • Moneda estrangera
 • El disponible en moneda estrangera

Creditors per operacions comercials

 • Introducció a la unitat
 • Clients i deutors varis
 • Efectes comercials
 • Proveïdores i creditors varis
 • Els comptes de personal

Immobilitzat no financer

 • Introducció a la unitat
 • Immobilitzar material i Inversiones immobiliàries:
 • Immobilitzat Intangible I
 • Immobilitzat Intangible II: Fons de comerç
 • Actius no corrents mantinguts per a la venda
 • Arrendament financer i operatiu I
 • Arrendament financer i operatiu II: Registre

Instruments financers

 • Introducció a la unitat
 • Actius financers
 • Préstecs i partides a cobrar
 • Inversions mantingudes fins al venciment
 • Actius financers mantinguts per a negociar
 • Altres actius financers amb valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys
 • Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associats
 • Actius financers disponibles per a la venda
 • Reclassificació i baixa d’actius financers
 • Passius financers
 • Instruments de patrimoni propi

El patrimoni net

 • Introducció a la unitat
 • El patrimoni net
 • Els fons propis
 • Subvencions, donacions i llegats

Provisions

 • Provisions: Classificació i valoració

L’impost sobre beneficis

 • Aspectes Generals
 • Principis que configuren la comptabilitat
 • Esquema de la liquidació de l’impost sobre societats espanyol
 • Esquema del registre comptable de l’impost sobre beneficis
 • Comptabilització de l’impost corrent
 • Implicacions comptables dels ajustos per diferències permanents i deduccions
 • Tractament dels beneficis fiscals com subvencions
 • Els ajustos amb la base imposable per diferències temporals
 • Tractament comptables dels ajustos derivats de la incorporació amb la base imposable d’ingressos i despeses registrades en altres partides del patrimoni net
 • L’efecte impositiu
 • Casos particulars: empresaris individuals, estimació objectiva i criteris específics en  micropimes.

Requisits tècnics

És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet.  Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x