Activitats formatives

Comptabilitat financera

Preu: 410€ (315,83€ bonificables)
Durada: 150 hores (6 ECTS)
Àrea formativa: Economia i finances
Termini d'inscripció: 22/01/2018
Inscriu-te

Idioma

Castellà

Objectius

 • Conèixer què és i què representa el Pla general de comptabilitat.
 • Aprendre i comprendre el marc conceptual de la comptabilitat.
 • Conèixer les normes de registre i valoració que conté el Pla general de comptabilitat.
 • Desenvolupar les operacions comptables emprades per a presentar la constitució de les societats mercantils, i també les que són necessàries per a comptabilitzar les variacions de la xifra de capital social.
 • Conèixer l'estructura que han de tenir els cinc estats financers que l'empresa ha d'elaborar al final de cada exercici econòmic.

Programa

És imprescindible haver cursat Introducció a la comptabilitat o una assignatura similar, i ser capaç d'entendre i calcular el tipus d'interès efectiu d'una operació financera.

El marc normatiu de la comptabilitat a Espanya

 • La normativa comptable espanyola i la reforma comptable de la Unió Europea
 • Estructura del Pla general de comptabilitat
 • El marc conceptual de la comptabilitat

Desenvolupament de les normes de valoració de la inversió en actius no corrents

 • Immobilitzat material
 • Immobilitzat intangible
 • Inversions immobiliàries
 • Actius no corrents mantinguts per a la venda

Desenvolupament de les normes de valoració dels actius i passius financers (en queden exclosos els relatius al tràfic mercantil)

 • Concepte i classificació comptable dels instruments financers
 • Passius financers
 • Actius financers

Desenvolupament de les normes de valoració del patrimoni net, provisions i contingències

 • Patrimoni net
 • Provisions i contingències

Desenvolupament de les normes de valoració dels ingressos, despeses, deutors, creditors i impostos

 • Resultat, ingressos i despeses
 • Tractament comptable de l'impost sobre beneficis
 • Deutors i creditors corrents
 • Transaccions en moneda estrangera
 • Transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni
 • L'impost sobre el valor afegit

Presentació de la informació. Els estats financers

 • Normes comunes d'elaboració dels comptes anuals
 • La memòria
 • El balanç
 • Compte de pèrdues i guanys
 • Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN)
 • Estat de fluxos d'efectiu (EFE)
 • Informació segmentada i estats financers intermedis

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Cursos relacionats:

BUREAU VERITAS
Singulars
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x