Destaquem

Coronavirus - Mesures econòmiques i fiscals extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social

19/03/2020

* Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf

Ahir, dimecres 18 de març de 2020, es va publicar el Reial Decret-Llei 8/2020 de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Per altra banda, la Generalitat ha aprovat en els darrers dies diverses mesures de caire econòmic dirigides també a ajudar a autònoms i empreses.
 

Govern espanyol: mesures de garantia de liquiditat per sostenir l’activitat econòmica

El capítol III del Reial Decret-Llei 8/2020, contempla la creació d’una línia d’avals per a les empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19 i ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO.

Aprovació d’una línia per la cobertura per compte de l’estat del finançament atorgada per a les entitats financeres a empreses i autònoms.

El “Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital” atorgarà avals a la finançament concedit a les entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diner electrònic i entitats de pagaments a empreses i autònoms per atendre les seves necessitats, entre altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d’obligacions financeres o tributaries i altres necessitats de liquiditat.

La quantitat màxima és de 100.000 milions d’euros i les condicions aplicables i requisits a complir es regularan per acord del Consell de Ministres complint amb la normativa de la UE. La seva tramitació es realitzarà mitjançant les entitats financeres (recollit a l’article 29 del Reial Decret de Llei).

Ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO amb la finalitat d’augmentar les línies ICO de finançament a empreses i autònoms (article 30 del Reial Decret de Llei).

S’amplia en 10.000 milions d’euros el límit d’endeutament net previst per al Institut de Crèdit Oficial – ICO, amb la finalitat de facilitar liquiditat addicional a les empreses, especialment PIMEs i autònoms. Es realitzarà mitjançant la intermediació de les entitats financeres, tant a curt, mig i llarg termini.

Les condicions actuals de l’ICO són:

  • Import: Fins a 12,5 milions d’euros per empresa
  • Termini d’amortització fins a 20 anys
  • Tipus d’interès des de 2,346%

Per a més informació podeu consultar la web de l’ICO: https://www.ico.es/web/ico/sobre-ico
 

Generalitat de Catalunya: ICF i Avalis

Tanmateix, indicar que la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català de Finances i Avalis ha establert una línia d’avals per facilitar un volum de finançament per a les empreses que es vegin afectades pel COVID-19, per diferents aspectes. Es tramitaran també a les entitats financeres.

Les condicions d’aquesta línia s’indiquen a continuació:

Import:

  • Préstecs de les entitats financers entre 100.000€ i fins a 1M€, amb l’aval d’Avalis pel 75% del principal.
  • Préstecs de les entitats financers a partir d'1M€ i fins a 2,5M€, amb l’aval de l'ICF pel 75% del principal.

Termini: fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.

Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,5%.

Comissions: Comissió d'Administració i Risc (CAiR) de l’1% sobre l'import de l'aval formalitzat. Sense comissió d'obertura ni d'estudi.

Per a més informació podeu consultar la web de l’ICF: http://www.icf.cat/es/inici/

Entrant a l’apartat ICF-Avalis Liquiditat.
 

Suspensió de terminis en l’àmbit tributari

Amb caràcter general els terminis de pagament del deute tributari resultant de liquidació practicades per l’administració que no hagin conclòs a l’entrada en vigor d’aquest RD (a 18 de març de 2020) s’ampliaran fins el 30 d’abril de 2020 (article 33 del Real Decret de Llei).

S’ajornen els terminis de pagaments de liquidacions notificats per l’Agència Tributària en període voluntari i en període executiu (Art. 62 apartats 2 i 5 Llei 58/2003 de 17 de desembre).

Els venciments dels terminis i fraccions dels acords d’aplaçament i fraccionament concedits.

Els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns als quals es refereixen els articles 104.2 i 104 bis del reglament general de recaptació, aprovat per reial decret 939/2005, de 29 de juliol.

Els terminis per a atendre els requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació amb transcendència tributaria.

Els terminis per formular al·legacions davant actes d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de revocació.

Si aquests terminis es comuniquen a partir de l’entrada en vigor d’aquest RD (18 de març de 2020), el període s’allarga fins el 20 de maig de 2020.

Si l’obligat tributari no fa ús de l’ampliació de termini i contesta al requeriment o sol·licitud d’informació amb transcendència tributaria, o presenta les seves al·legacions, es considerarà realitzat el tràmit.

El període comprès des de l’entrada en vigor del present Reial Decret-llei, fins el 30 d’abril de 2020 no computarà a efectes de duració màxima dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per la Agència Estatal d’Administració Tributaria, si be l’administració en aquest període pot impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles.

El període a què es refereix l’apartat anterior no computarà a efectes dels terminis de prescripció dels tributs (art. 66 de la Llei 58/2003 General Tributaria) ni a efectes de terminis de caducitat.

En el termini per a interposar recursos o reclamacions econòmic-administratives enfront d’actes tributaris que es notifiquin entre el 18 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020, així com per a recórrer en via administrativa les resolucions dictades en els procediments econòmic-administratius, s’iniciarà a partir del 30 d’abril de 2020 o a partir de la notificació, si aquesta s’hagués produït amb posterioritat al 30 d’abril de 2020.

A més, us notifiquem que l’Agència Estatal Tributària permet l’ús dels certificats caducats en la seva seu electrònica d’acord amb lo previst en el R. D. 463/2020, de 14 de març, és a dir durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i en el seu cas, de les prorrogues que s’ adoptessin.

Aclarir que les autoliquidacions i declaracions d’impostos s’han de continuar presentant i pagant en els terminis habituals, amb la possibilitat de sol·licitar aplaçaments tal com es va explicar a la circular 01/2020.

Per últim, tenir en compte que també l’Agència Tributària Catalana ha previst una moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol el passat 14 de març.

Altres destacats:

Tret de sortida a “Molt fans del que és nostre”
Tret de sortida a “Molt fans del que és nostre” 02/07/2020 En un acte celebrat avui, al restaurant la Boscana de Bellvís, PROVACUNO presenta la nova campanya de promoció de la carn de vedella Amb el lema “Molt fans del que és nostre”, la Interprofessional del boví presenta avui oficialment la...
Coronavirus - Fase de represa: implicacions per a les cooperatives agràries
Coronavirus - Fase de represa: implicacions per a les cooperatives agràries 23/06/2020 * Donada la situació d’estat d’alarma que hem viscut a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en...
Coronavirus - Fases 2 i 3 de la desescalada: implicacions per a les cooperatives agràries
Coronavirus - Fases 2 i 3 de la desescalada: implicacions per a les cooperatives agràries 08/06/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf   La publicació...
Bon rendiment de la intercooperació des d’AGROCAT
Bon rendiment de la intercooperació des d’AGROCAT 28/05/2020 A l’agost del 2018 Agropecuària Catalana, SCCL va establir un conveni d’intercooperació amb la cooperativa Agrària de Miralcamp, SCCL, dins el marc dels ajuts per ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i...
Coronavirus - Aixecament de la suspensió dels terminis administratius i processals
Coronavirus - Aixecament de la suspensió dels terminis administratius i processals 27/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf   El RD 463/2020,...
Coronavirus - Actualització de les guies de les fases 1 i 2 de la desescalada i pròrroga de l'estat d'alarma
Coronavirus - Actualització de les guies de les fases 1 i 2 de la desescalada i pròrroga de l'estat d'alarma 26/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf   S’ha publicat...
Coronavirus - Decret Llei 19/2020. Assemblees generals, consells rectors, càrrecs i legalització de llibres de les cooperatives catalanes
Coronavirus - Decret Llei 19/2020. Assemblees generals, consells rectors, càrrecs i legalització de llibres de les cooperatives catalanes 21/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf   El Govern de la...
Coronavirus - Ús obligatori de mascareta
Coronavirus - Ús obligatori de mascareta 20/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf.   Avui s’ha...
Coronavirus - Mesures socials en defensa de l'ocupació
Coronavirus - Mesures socials en defensa de l'ocupació 13/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf.   El propòsit...
Coronavirus - Fase 1 de la desescalada: quins canvis afecten les cooperatives agràries?
Coronavirus - Fase 1 de la desescalada: quins canvis afecten les cooperatives agràries? 12/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf.   La publicació...
Coronavirus - Modificació de terminis de procediments en matèria de subvencions del DARP
Coronavirus - Modificació de terminis de procediments en matèria de subvencions del DARP 07/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en pdf.   El 30...
Coronavirus - Quins canvis en l’estat d’alarma afecten a les cooperatives agràries?
Coronavirus - Quins canvis en l’estat d’alarma afecten a les cooperatives agràries? 05/05/2020 * Donat l’estat d’alarma actual a causa del coronavirus, la FCAC fa públic el contingut d’aquesta circular que habitualment seria d’accés restringit per a les cooperatives sòcies. Descarrega't la circular en...
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi, n'acceptes l'ús Mes info x