Carregant web FCAC

Economia social

Les cooperatives agràries aporten valor en la construcció d’un país equilibrat, viu i sostenible, i contribueixen a un creixement econòmic responsable i integrador socialment i territorialment

A Catalunya s’està treballant en una llei que reguli i fomenti aquest tipus d’economia, i tant a nivell espanyol -amb la Llei 5/2011, de 29 de març, d’Economia Social- com europeu ja es fixen uns principis que han d’orientar totes les entitats que en formen part.

Aquests valors es refereixen a la preeminència de les persones i l’objecte social per damunt del capital, aplicació dels resultats de l’activitat econòmica en funció del treball aportat -que, en el cas de les cooperatives agràries, es tradueix en la participació en l'activitat cooperativitzada aportant llur producte-, control democràtic exercit pels socis o membres, adhesió voluntària i oberta, autonomia de gestió i independència dels poders públics, defensa dels interessos generals, promoció de la solidaritat interna i compromís amb la societat.

De totes les fórmules societàries incloses en aquest model, el cooperativisme ocupa un lloc rellevant per la seva història, la tradició social i la forta implantació en diverses activitats socioeconòmiques i en el territori.

Es tracta d’empreses solidàries que sorgeixen d’una iniciativa empresarial compartida per persones lliures. Els principis que els són inherents les converteixen en un model d’empresa que aporta valor afegit a la societat i a l’economia del país, alhora que contribueixen al manteniment del sector productor i del medi rural.

 

Com s’articula a Catalunya?

COOPCAT - Confederació de Cooperatives de Catalunya

És l’òrgan màxim de representació de les cooperatives i les federacions, que agrupa les diferents branques de cooperatives: agràries, treball, consumidors i usuaris, ensenyament i habitatge.

CoopCat representa 4.514 empreses cooperatives i 2,5 milions de persones sòcies, que generen un impacte econòmic de 5.303 M€ i 40.884 llocs de treball. Les cooperatives representen el 85% de l’economia social catalana.

És sòcia fundadora de l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) i la presideix des dels seus inicis, l’any 2017. A nivell internacional compta amb representació a l’Aliança Cooperativa Internacional i a Cooperatives Europe; a nivell estatal a la Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES) i al Centre Internacional d'Investigació i Informació sobre l'Economia Pública, Social i Cooperativa (CIRIEC) i a nivell català al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), la Fundació Roca Galès, Coop57, Fiare Banca Ètica, la Fundació Diversitat i la Fundació Catalunya Cultura, entre d’altres d’entitats. També té representació en el Comissionat d’Economia Social, l’Acord Ciutadà i el Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona.

AESCAT - Associació Economia Social Catalunya

Organització que agrupa les plataformes de representació de les diferents famílies de l’economia social de Catalunya: COOPCAT, Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, Federació de Mutualitats de Catalunya i Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya.

L’AESCAT aglutina a 7.422 organitzacions i 139.202 persones treballadores. Suposa una facturació de 7.853 milions d’euros.

CTESC - Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèria socioeconòmica, laboral i ocupacional que permet que les cooperatives participin, junt amb la resta d’agents econòmics, en l’elaboració de normatives abans que siguin aprovades pel Govern.

La missió del CTESC és contribuir a adequar les polítiques governamentals a les necessitats de la societat mitjançant l’anàlisi i el debat de les aportacions realitzades per les organitzacions que en formen part i per persones de reconegut prestigi.

Accions per transformar-la

Llei d’Economia Social i Solidària

El Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya contempla l’elaboració de la Llei catalana de l’economia social i solidària amb l’objectiu de regular i fomentar aquest sector en la línia de la Llei estatal 5/2011, de 29 de març, d’Economia Social.

Des de l’AESCAT es treballa per impulsar un procés participatiu que permeti construir de forma col·lectiva el document de consens que marcarà les bases d’aquesta futura Llei, per tal d’assegurar l’impuls d’un marc jurídic inspirador, valent i amb la mirada posada en els reptes que hem d’abordar com a societat.

Pacte de País per una Economia per la Vida

El sector promou un Pacte de País per una Economia per la Vida amb l’objectiu d’impulsar un nou model guiat pels valors de l’economia social que demostri que, a escala global, és possible desenvolupar una economia amb inclusió social i protecció dels recursos naturals: una economia per la vida.

El nou model econòmic per a Catalunya subratlla el valor de la sobirania alimentària, l’equilibri territorial i criteris més equitatius en el marc d’una economia plural i transformadora.

La transformació de l’economia a l’aula: itinerari educatiu

L’AESCAT -de la mà de CoopCat i juntament amb el Departament d’Educació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies- ha impulsat la creació d’un programa que té l’objectiu de posar en valor l’economia social i solidària i les finances ètiques en els projectes d’emprenedoria col·lectiva de les matèries d’economia a 4t d’ESO i d’emprenedoria a 3r i 4t d’ESO.

L’Itinerari Educatiu d’Economia Social i Finances Ètiques permet incloure formació específica i pràctica sobre aquest sector econòmic en l’oferta curricular dels centres educatius catalans. Consisteix en un conjunt de 5 mòduls formatius on s’expliquen els aspectes clau per a la creació d’empreses democràtiques, la generació de feina estable i de qualitat i el creixement sostenible i arrelat al territori.

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya