Carregant web FCAC

Observatori del cooperativisme agrari

 

Des de l’any 2004, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya fa visites personalitzades a totes les cooperatives sòcies, que complimenten una enquesta de seguiment, en el marc del projecte Observatori del Cooperativisme Agrari.

La informació que se n’extrau s’incorpora a una base de dades pròpia, que permet disposar d’un reservori històric molt ampli del cooperativisme agrari català i recollir, anualment, les magnituds més rellevants del sector en l’Anuari Socioeconòmic de les cooperatives agràries catalanes i el quadre de comandament del sector Dashboard.coop

La necessitat de disposar d’instruments de control sobre l’evolució del sector és una de les conclusions del Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català, un referent de consulta sectorial elaborat a partir de l’anàlisi de múltiples variables a instàncies de la Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya i presentat al 2014.

INFOGRAFIES amb les principals dades de l'Anuari socioeconòmic i el Dashboard.coop

 

Anuari Socioeconòmic

L'Anuari socioeconòmic de les cooperatives agràries catalanes és l’eina que, a partir d’un treball de camp i enquestes a les cooperatives federades, recull les dades principals, les característiques, l’organització i les activitats de les societats cooperatives.

Aquest document també posa de manifest la significativa contribució de les cooperatives a l'activitat econòmica de la indústria agroalimentària, la capacitat de generar ocupació i el pes preponderant en el teixit econòmic i social català.

Conèixer aquestes magnituds és bàsic per desenvolupar polítiques que millorin la competitivitat del sector, assegurin el manteniment de l'ocupació i reforcin el creixement empresarial.

 

Dashboard.coop

Es tracta del quadre de comandament del cooperativisme agrari català que facilita el seguiment exhaustiu de les magnituds més rellevants del sector amb l’objectiu de descriure tendències i entendre l’evolució del col·lectiu des de diferents perspectives i amb una visió temporal àmplia. 

Resulta un complement a l’Anuari Socioeconòmic, incorporant noves variables i indicadors, i esdevé un element útil d’avaluació del progrés del Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català.

El document incorpora fins a 44 taules temàtiques que analitzen 96 variables d’una sèrie històrica de 6 anys, tenint en compte els components territorials i sectorials.

La informació s’obté mitjançant enquestes a les cooperatives federades, que són la pràctica totalitat del conjunt, i s’elabora anualment des de 2019.

METODOLOGIA

Dashboard.coop permet elaborar un informe que consta d’un màxim de 44 taules que tracten 96 variables de 14 àmbits:

 • Nombre d’empreses.
 • Facturació.
 • Dècada de fundació.
 • Ocupació.
 • Assemblea.
 • Consell Rector.
 • Producció agroalimentària (volum, import, preu, entrada, comercialitzada).
 • Pes cooperativisme (sectorial, producció final agrària, preus).
 • Elements de competitivitat.
 • Indicadors economicofinancers.
 • Grau de concentració (empresarial, sectorial).
 • Estructura empresarial (trams, tipologia).
 • Internacionalització.
 • Activitats no agroalimentàries (punts de venda minorista, subministraments, serveis, seccions de crèdit...).

Per cada indicador es faciliten dades d’una sèrie històrica d’un màxim de 6 anys, indicant els increments recents i històrics (en relació amb la mitjana dels quatre anys anteriors). 

Presenta una visualització de “semàfors” de determinades variables i per als increments.

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya