Carregant web FCAC

Preguntes amb resposta

Les seccions de crèdit són un mitjà de finançament propi de les cooperatives agràries i els socis que, fins i tot en contextos de crisi econòmica, s’ha mantingut com a servei imprescindible per al sector agrari. Actualment estan plenament consolidades com una secció més de la cooperativa.

El seu funcionament està regulat i supervisat pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya segons la normativa sobre seccions de crèdit.

 • Què és una secció de crèdit?

  És una secció més de la societat cooperativa, amb una activitat específica que té per objecte el compliment d’alguna de les finalitats següents:

  • Contribuir al finançament de les operacions de la societat cooperativa.
  • Contribuir al finançament d’activitats dels socis comuns vinculades a l’activitat de la societat o a les necessitats domèstiques dels socis comuns i dels socis col·laboradors.
  • Gestionar de manera conjunta les disponibilitats líquides dels socis comuns i dels socis col·laboradors.
 • Qui pot utilitzar els serveis de la secció de crèdit?

  La secció de crèdit ha de limitar el seu àmbit d’actuació als socis comuns i als socis col·laboradors de la cooperativa.

 • La secció de crèdit ofereix els mateixos serveis que els bancs, les caixes i les cooperatives de crèdit?

  No. La secció de crèdit ofereix els serveis financers més bàsics i tradicionals, com són remunerar l’estalvi o cobrir les necessitats de finançament dels socis.

 • Una secció de crèdit d’una cooperativa és una cooperativa de crèdit?

  No. Els conceptes caixa rural i secció de crèdit de les societats cooperatives agràries només van ser equiparables fins a la publicació del Reial Decret 2710/1978, que va desenvolupar la Llei de cooperatives de 1974.

  Aquesta norma va prohibir la utilització del nom de caixa rural a les seccions de crèdit de les cooperatives, i a l’article 102 especificà que la secció de crèdit d’una cooperativa no tindrà personalitat jurídica independent d’aquesta, que limitarà les operacions actives i passives al si de la mateixa i als seus socis, i que no podrà acceptar dipòsits de tercers.

  Tanmateix, el Reial Decret 2860/78, regulador de les cooperatives de crèdit, va excloure les seccions de crèdit d’aquesta denominació.

  Fruit d’aquesta diferenciació, els saldos creditors de les seccions de crèdit no estan emparats pel Fons de garantia de dipòsits d’entitats de crèdit.

 • Quins avantatges ofereix la secció de crèdit a la resta de seccions de la societat cooperativa?

  Les societats cooperatives amb secció de crèdit gaudeixen d’un important avantatge competitiu en relació amb els seus competidors pel que fa a l’estructura financera. Aquest plus es concreta en un menor cost de l’endeutament i una flexibilitat envejable a l’hora d’establir les estructures de finançament més favorables.

 • Quins avantatges proporciona la secció de crèdit als socis?

  Des de la seva constitució, les seccions de crèdit han garantit als socis atenció molt personalitzada, alta remuneració pels estalvis i condicions de finançament clarament avantatjoses. Aquests avantatges continuen actualment, tot i que la competència entre les entitats financeres ha provocat una millora general en les condicions que ofereixen.

  En qualsevol cas, probablement, el servei més important sigui la transparència, la defensa dels interessos dels socis i l’arrelament de l’activitat de les seccions de crèdit a zones geogràfiques actualment força desateses per part dels serveis financers.

 • A la resta de l’Estat hi ha societats cooperatives amb secció de crèdit?

  Les seccions de crèdit és un fenomen que es dóna a tot l’Estat Espanyol i, amb matisos, també a altres països d’Europa i Amèrica.

  A l’Estat espanyol la distribució és molt heterogènia. La Comunitat Valenciana i Extremadura són les úniques comunitats autònomes, que juntament amb Catalunya, tenen legislació específica per a les seccions de crèdit. A la resta de comunitats, es regulen mitjançant la normativa de cooperatives autonòmica i per l’article 5.4 de la Llei estatal de societats cooperatives (Llei 27/1999).

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya