Carregant web FCAC

Pla d'igualtat

 

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya es compromet de manera ferma a respectar el principi d’igualtat d’oportunitats i, per tant, a dur a terme les mesures oportunes per aconseguir-la d’acord amb l’establert a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i en els Reials decrets 901/2020 i 902/2020, de 13 d’octubre, sobre plans d’igualtat i en relació amb la igualtat retributiva, respectivament.

En aquest sentit FCAC disposa d’un Pla d’Igualtat amb els següents objectius:

  • Promoure la defensa i l’aplicació efectiva del principi d’igualtat entre homes i dones, garantint en l’àmbit laboral les mateixes oportunitats de participació i desenvolupament professional a tots els nivells.

  • Millorar la distribució equilibrada de gèneres en l’àmbit d’aplicació del pla.

  • Promoure i millorar les possibilitats d’accés de les dones a càrrecs de responsabilitat, contribuint a reduir desigualtats i desequilibris.

  • Promoure un sistema retributiu que parteixi de la premissa “igual valor de treball, igual retribució”.

  • Fomentar la realització d’accions formatives que facilitin el desenvolupament d’habilitats i competències per igual i sense distinció de sexe.

  • Vetllar per la seguretat i la salut de treballadors i treballadores, tenint en compte els riscs i malalties específiques tant de la dona com de l'home en els plans de prevenció, així com les situacions de maternitat, paternitat i lactància.

  • Prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

  • Establir principis d’exclusió de qualsevol mesura que pogués perjudicar la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar i personal de les treballadores i dels treballadors de la Federació.

  • Difondre una cultura empresarial compromesa amb la igualtat que impliqui a tota la organització.

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya