Carregant web FCAC

Registre de Grups d’Interès

D’acord amb l’establert per les següents normatives:

  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic
  • Resolució JUS/2104/2105, de 21 de setembre, per la qual s'aproven els models de formularis electrònics de sol·licituds d'inscripció/esmenes de la inscripció de grups d'interès davant el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i s'estableixen les condicions per a la seva presentació (DOGC  núm.  6963  publicat el  25/09/2015)
  • Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya (DOGC  núm.  7310  publicat el  16/02/2017)

La FCAC està inscrita en el Registre de Grups d’Interès de Catalunya amb el número 13:

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/grups_interes/consulta_grups_interes/index.html

Som socis de
Amb el suport de