Carregant web FCAC

Aula de formació - EMPRESES

Bàsic de prevenció de riscos laborals

Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Idioma: Català
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes

Seguretat i salut a la feina

 • Distinció de la terminologia relacionada amb la seguretat i salut a la feina establerta a la normativa.
  • Feina.
  • Salut.
  • Altres termes.
 • Diferenciació dels tipus de riscos laborals i dels possibles danys derivats de la feina.
  • Factors de risc.
  • Conseqüències dels riscos.
   • Accidents de feina.
   • Malalties professionals.
   • Altres danys de la salut.
   • Repercussions econòmiques i de funcionament.
 • Coneixement dels fonaments  jurídics en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i de les normes bàsiques d’aplicació directa a Espanya.
  • Drets i deures bàsics.
  • Les directives comunitàries.
   • Abast i fonaments jurídics.
   • Directives sobre seguretat i salut a la feina.
   • Directives sobre seguretat del producte.
  • Legislació bàsica aplicable.
   • Llei de prevenció de riscos laborals.
   • Reglament dels servies de prevenció.
   • Reglamentacions tècniques específiques derivades de la llei.
   • Altres disposicions.

Riscos generals i la seva prevenció

 • Identificació dels riscos lligat a les condicions de seguretat.
  • Lloc i superfície de feina.
  • Eines.
  • Màquines.
  • Electricitat.
  • Incendis.
  • Emmagatzemant, manipulació i transport.
  • Treballs de  manteniment.
 • Identificació dels riscos lligats al medi ambient de feina.
  • Exposició laboral a agents químics.
  • Exposició laboral a agents físics.
  • Exposició laboral a agents biològics.
 • Identificació dels riscos lligats a la càrrega de feina, la fatiga i la insatisfacció laboral.
  • Càrrega de feina.
  • Càrrega física.
   • Esforços físics.
   • Postura de feina.
   • Manipulació de càrregues.
   • Moviments repetitius.
  • Càrrega mental.
  • Fatiga.
  • Insatisfacció laboral.
  • Assetjament laboral o “mobbing”.
 • Avaluació elemental de riscos i implantació de mesures de protecció.
  • Avaluació de riscos elementals associats al lloc de feina.
  • Mesures de protecció.
   • Protecció col·lectiva.
   • Protecció individual. Equips de protecció individual.
 • Actuació en cas d’emergències i evacuació.
  • Plans d’autoprotecció.
  • Tipus d’accidents greus.
  • Classificació de les situacions d’emergències.
  • Organization d’emergències.
  • Informació de recolzament per a l’actuació en emergències.
  • Simulacres.
 • Actuació bàsica de primers auxilis.
  • Consells generals de primers auxilis.
  • Activació del sistema d’emergències.
  • Esglaons de la cadena d’auxili.
  • Avaluació primària d’una accidentat
  • Hemorràgies.
  • Farmaciola d’urgències.

Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l’activitat de l’empresa

 • Identificació dels riscos específics del sector de l’empresa.
  • Riscos lligats a les condicions de seguretat.
  • Riscos lligats al medi ambient de feina.
  • Altres riscos.
 • Adopció de mesures preventives especifiques del sector de l’empresa.
  • Protecció col·lectiva.
  • Protecció individual. Equips de protecció individual.

Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos

 • Gestió de la prevenció de riscos laborals a l’empresa.
  • Planificació i integració de l’acció preventiva en el pla de prevenció.
  • Avaluació de riscos.
  • Adopció d’accions preventives per a eliminar o controlar els riscos detectats.
  • Control de l’eficàcia de les mesures preventives adoptades.
  • Informació als treballadors sobre els riscos i mesures preventives associades a l’activitat laboral.
  • Vigilància de la salut dels treballadors.
  • Actuacions davant situacions d’emergència.
  • Elaboració de documentació.
 • Diferenciació entre les diferents modalitats de recursos humans i materials encarregats de la gestió de la prevenció de riscos laborals.
  • Assumpció personal per l’empresari de l’activitat preventiva.
  • Designació de treballadors.
  • Servei de prevenció propi.
  • Servei de prevenció aliè.
 • Identificació dels organismes públics relacionats amb la seguretat la salut a la feina.
  • Institucions i organismes internacionals.
   • Organització Internacional del Treball (OIT).
   • Unió Europea.
  • Organismes nacionals.
   • Institut Nacional de Seguretat i Salut al Treball (INSST).
   • Inspecció de Treball i Seguretat Social.
   • Administracions Públiques competents en matèria sanitària.
   • Altres administracions públiques relacionades amb la seguretat  la salut a la feina.
   • Comissió Nacional de seguretat i salut a la feina.
   • Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals.
  • Organismes de caràcter autonòmic.
 • Persones que hagin de realitzar activitats relacionades amb la prevenció de riscos laborals.
 • Treballadors que per la seva activitat professional estan sotmesos a riscos per a la seva salut, tot i que en la majoria dels casos ho desconeixen.
 • Treballadors, independentment del sector de l’empresa en el què treballin, de l’activitat que desenvolupin o del lloc que ocupin a l’escala jeràrquica de la seva empresa.
 • Realitzar avaluacions elementals de riscos i establir mesures preventives així  com participar en les actuacions d’emergència mitjançant l’aplicació dels corresponents protocols.
 • Preveure els riscos a la feina i determinar accions preventives elementals i/o de protecció a la salut minimitzant els riscos.
 • Identificar el marc conceptual i legislatiu en el què es desenvolupa la prevenció de riscos laborals.
 • Realitzar avaluacions elementals de riscos i establir mesures preventives així com participar en les actuacions d’emergència mitjançant l’aplicació dels corresponents protocols.
 • Detectar els principals riscos inherents en el lloc de feina i adoptar les mesures preventives adequades.
 • Intervenir en la gestió de la prevenció de riscos laborals a l’empresa i identificar els diferents organismes públics nacionals i internacionals més importants relacionats amb la seguretat i salut a la feina.

Aquest curs de Bàsic de prevenció de riscos laborals està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Aquesta formació va dirigida a persones que estiguin en actiu laboral (ja siguin del règim general o autònoms), en situació d’ERTO o bé estiguin a l’atur i siguin demandants d’ocupació. 

Per a poder realitzar el curs serà  imprescindible que ens envieu la següent documentació en el moment de formalitzar la inscripció:

 • Còpia del DNI/NIE per ambdues cares.
 • Si estàs treballant: capçalera de l'última nòmina o últim rebut d'autònoms.
 • Si estàs en ERTO: còpia actualitzada de la vida laboral
 • Si estàs en situació d'atur: Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO).
 • Fitxa d’inscripció del curs i document protecció de dades (t’ho farem arribar per correu electrònic).

Cursos relacionats

Operació de carretons norma renovació UNE 58451
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 6 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Pla d'evacuació d'emergències
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 15 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Operació de carretons norma UNE 58451
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 24 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Prevenció d'accidents en la conducció de carretons elevadors
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 10 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Reciclatge de primers auxilis
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 10 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis bàsics
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Suport Vital Bàsic + desfibril·lació semiautomàtica (SVB+DEA)
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 6 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Ergonomia i higiene postural
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Tècniques de prevenció i extinció d'incendis
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis: socorrisme i emergències. Nivell avançat
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 30 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Operacions amb carretons de màstil retràctil i amb càrrega en voladís, fins a 10.000 kg segons norma UNE58451
Data: A escollir per la cooperativa / empresa
Lloc: A escollir per la cooperativa / empresa
Preu: Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Durada: 21 hores
Presencial Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya