Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Formació inicial en prevenció de riscos laborals

Preu: 120€ (66€ bonificables)
Durada: 10 hores
Idioma: Castellà
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes

Conceptes generals de prevenció de riscos laborals

 • Marc bàsic de la prevenció de riscos laborals.
 • Riscos lligats a les condiciones de seguretat.
 • Riscos lligats al medi ambient de feina.
 • Càrrega de feina, fatiga i insatisfacció laboral.
 • Control de riscos, protecció col·lectiva i individual.
 • Plans d’emergència i evacuació.

Riscos específics en el lloc de feina

 • Riscos ergonòmics (I): dimensions del lloc de feina.
 • Riscos ergonòmics (II): confort ambiental.
 • Riscos associats a pantalles de visualització de dades.
 • Riscos microbiològics per climatització.
 • Estrès com a risc laboral.
 • Detecció dels accidents in Itinere.
 • Persones que vulguin realitzar activitats relacionades amb la prevenció de riscos laborals o iniciar la seva formació en aquest camp per millorar professionalment.
 • Persones que vulguin identificar factors de risc relacionats amb les activitats, equips i instal·lacions i conèixer i aplicar mesures per a la seva prevenció i/o correcció.
 • Conèixer els conceptes bàsics relacionats amb la prevenció de riscos laborals, com són la prevenció, els factors de risc, el risc laboral, els danys derivats de la feina i les tècniques preventives.
 • Identificar i prevenir els riscos generals derivats de les condicions de seguretat, el medi ambient de la feina i l’ergonomia en l’activitat laboral.
 • Analitzar, detectar i prevenir els riscos específics de la feina d’oficina, com són els riscos ergonòmics, aquelles derivats de l’ús de pantalles de visualització de dades (PVD’s), els contaminants generats per les instal·lacions de climatització, l’estrès i els accidents in itinere.
 • Comprendre el control de riscos, els mètodes de protecció col·lectiva i individual, així com entendre els plans d’emergència i evacuació per actuar de forma segura davant casos d’emergència.

Requisits bàsics

 • És necessari disposar d’un navegador Internet Explorer 6 o superior.
 • Per a poder visualitzar la web és necessari tenir instal·lat el plugin de Macromedia Flash 8 i l’Acrobat Reader. En cas de no tenir-los es poden descarregar a través d’Internet.

Altres requisits tècnics mínims

 • Processador Pentium 800 MHz o similar.
 • 512 Mb de memòria RAM recomanada.
 • Resolució de pantalla de 1024x768 a 32 bits.

Cursos relacionats

Curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals
Preu: 230€
Durada: 30 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis
Preu: 120€ (66,00€ bonificables)
Durada: 6 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Primers auxilis i extinció d'incendis
Preu: 135€ (74,80€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Neteja i desinfecció a la indústria alimentària
Preu: 110€ (49,50€ bonificables)
Durada: 10 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Neteja d’instal.lacions i equipaments industrials
Preu: 400€ (330,00€ bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Actuació davant situacions d'emergència
Preu: 200€ (111,38€ bonificables)
Durada: 15 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Elaboració i implantació d’un pla d’autoprotecció
Preu: 185€ (93,50€ bonificables)
Durada: 35 hores
On-line Seguretat i salut laboral
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya