Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Gestió administrativa del procés comercial

Preu: 530€ (445,50€ bonificables)
Durada: 60 hores
Idioma: Castellà
On-line Desenvolupament administratiu
Inscripcions obertes

MÒDUL1: Tramitació administrativa en operacions de compra- venda

Introducció

 • Gestió administrativa del procés comercial.

Aprovisionament i compres

 • Introducció.
 • Aprovisionament i tipus d’empreses.
 • Les compres a l’empresa.
 • Planificació de les compres.

Selecció de proveïdors

 • Cerca de proveïdors.
 • Sol·licitar ofertes.
 • Càlcul del pressupost.
 • Valorar i escollir les ofertes.

Gestió del seguiment de clients

 • Enfoc cap al client.
 • El servei postvenda.
 • Instruments, productes o serveis.
 • Relacions amb el client.

Queixes i reclamacions

 • Introducció.
 • Gestió de les reclamacions.
 • Valoració dels clients.

Identificació de documents bàsics (I)

 • La compravenda.
 • El pressupost.
 • Proposta de comanda.
 • Albarà i nota d’entrega.

Identificació de documents bàsics (II)

 • La factura i el tiquet.
 • Els llibres de registre de factures.
 • La carta de porta.
 • Documentes de pagament.

Informàtica i documentació administrativa

 • Introducció.
 • Hardware i software.
 • El sistema operatiu.
 • Tipus de sistemes operatius.

Aplicacions d’ofimàtica i gestió

 • Aplicacions d’ofimàtica.
 • Processadors de textos.
 • Fulla de càlcul i base de dades.
 • Aplicacions de gestió.

Introducció a Facturaplus

 • Execució del programa.
 • Entorn del treball.
 • Menús del programa.
 • Creació d’empreses.
 • Gestió d’usuaris.

Manteniment de fitxers (I)

 • Personalització de l’entorn: Enllaç a ContaPlus.
 • Magatzems.
 • Famílies d’articles.
 • Utilitats.

Manteniment de fitxers (II)

 • Formes de pagament.
 • Tipus d’IVA.
 • Agències de transport.
 • Representants.
 • Impressores.

Proveïdors, clients i articles

 • Proveïdores.
 • Articles.
 • Operacions amb articles.
 • Clients.
 • Còpies de seguretat.

Entrades de magatzem

 • Comandes a proveïdors.
 • Albaranes de proveïdors.
 • Moviment d’articles entre magatzems.
 • Regularització de magatzems.

Sortides de facturació

 • Comandes de clients.
 • Albarans a clients.
 • Factures a clients.
 • Abonaments.

Gestió de cobraments i informes

 • Gestió de rebuts.
 • Pagament de comissions.
 • Llistats i informes.

Factura electrònica

 • Què és una factura electrònica.
 • Requisits principals.
 • Obligacions del destinatari.
 • Procés de facturació electrònica.

Càlcul comercial (I)

 • Càlcul de la factura.
 • Despeses o ports.
 • Descomptes.
 • Aplicar l’IVA.

Càlcul comercial (II)

 • Preu de cost.
 • Prorrateig de despeses comuns.
 • Exemple pràctic.
 • El preu de venda.

Acaro de dades

 • Introducció.
 • Acaro i gestió documental.
 • Circuït documental.
 • Relació documental proveïdor - client.

Registre i arxivat

 • Registre de documents.
 • Documents de la compravenda.
 • Punteig i cassació.
 • Conciliació bancària.

Gestió d’incidències

 • Introducció.
 • Cartes de reclamació.
 • Tramitació d’incidències.

Aplicació de la normativa vigent en la protecció de dades

 • Protecció de dades i conservació de documentació.
 • Definicions.
 • La protecció de dades.
 • Còpies de seguretat.

MÒDUL 2: Normativa mercantil i fiscal vigent en operacions de compravenda

Introducció a l’IVA

 • Definició de l’impost.
 • Funcionament general de l’impost.
 • Territorialitat de l’impost.
 • Cessió de l’impost.
 • Transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats.

Delimitació del fet imposable

 • Introducció i normativa.
 • Entrega de béns i prestacions de serveis.
 • Adquisicions intracomunitàries de béns.
 • Importacions de béns.

Subjectes passius. Repercussió i meritació

 • Qui està obligat a declarar. Subjectes passius.
 • Repercussió de l’Impost al destinatari.
 • Quan es produeixen les operacions a efectes de l’impost. Meritació.

Operacions no subjectes i exemptes

 • Operacions no subjectes.
 • Operacions exemptes.
 • Exempció de l’impost en operacions interiors.
 • Exempció de l’impost en operacions intracomunitàries.
 • Exempció de l’impost en operacions extracomunitàries.

La base imposable. Càlcul de l’IVA

 • Import sobre el què s’aplica el tipus impositiu. Base imposable.
 • Modificació de la base imposable.
 • El tipus impositiu.

Deduccions i devolucions

 • Introducció. Requisits per a la deducció.
 • Quan es pot deduir i com efectua la deducció.
 • Deduccions en sectors diferenciats a l’activitat empresarial o professional.
 • Regla de prorrata.
 • Regularització de deduccions per béns d’inversió.
 • Deducció de quotes abans d’iniciar la realització habitual d’entregues de béns o prestacions de serveis.
 • Rectificació de deduccions.

Règims especials a l’IVA (I)

 • Introducció.
 • Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.
 • Règim especial dels béns utilitzats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció.
 • Règim especial de les agències de viatges.
 • Règim especial del recàrrec d’equivalència.
 • Règim especial de l’or d’inversió.
 • Règim especial aplicable als serveis prestats per via electrònica.
 • Règim especial del grup d’entitats.

Règims especials a l’IVA (II)

 • Introducció al règim simplificat.
 • Àmbit d’aplicació del règim simplificat.
 • Contingut del règim simplificat.
 • Liquidació.
 • Règim simplificat aplicat a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals.
 • Obligacions formals i gestió de l’impost.

Gestió de l’IVA. Autoliquidacions i devolucions

 • Introducció.
 • Autoliquidacions de l’IVA.
 • Devolucions.

Les declaracions informatives de l’IVA. Models 390 i 349

 • La declaració-resum anual. Model 390.
 • La declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries. Model 349 6.
 • Obligacions formals dels subjectes passius.
 • De l’IVA: Factures ii llibres de registres.
 • Obligacions del subjecte passiu.
 • Obligacions censals.
 • Obligacions en matèria de facturació.
 • Obligacions en matèria de llibres de registre a l’IVA.

Comptabilitat de l’IVA

 • Introducció. Normes de valoració.
 • Quadre de comptes.
 • L’IVA en les operacions comptables.
 • Comptabilitat de la regla de la prorrata.
 • L’IVA en les operacions intracomunitàries i extracomunitàries.

MÒDUL 3: Gestió d’existències i inventaris

Conceptes bàsics de l’emmagatzematge d’existències

 • Aprovisionament.
 • Existències i matèries primeres.
 • Embalatge, envasat i etiquetat.
 • Emmagatzematge i sistemes d’emmagatzematge.
 • Sistemes d’anàlisi.

Gestió del magatzem

 • Recepció i entrega de mercaderies.
 • Registre d’entrades i sortides.
 • Valoració d’existències.
 • Sistemes de valoració PMP i FIFO.

Control de qualitat al magatzem

 • Sistemes de control de qualitat.
 • Normativa vigent sobre la mercaderia i la seva documentació.
 • Normes ISO: 3394, 780 i 7000.
 • Professionals interessats en ampliar els seus coneixements en la gestió administrativa dins el procés comercial.
 • Persones interessades en especialitzar-se en el camp de la gestió administrativa del procés comercial.
 • Entendre la gestió administrativa en els diferents processos de compra, venda, gestió de existències i inventaris d’una empresa
 • Aplicar la normativa mercantil i fiscal vigent en les operacions de compra-venda i la utilització d’aplicacions informàtiques en aquests processos administratius.
 • Ordinador o Tablet amb connexió a Internet.
 • Navegadors actualitzats a l’última versió disponible. Evitar Internet Explorer, es recomana Google Chrome o Mozilla Firefox.
 • Deshabilitar bloqueig de finestres emergents en els navegadors per a la direcció del campus.
 • Última versió d’Adobe FlashPlayer i Adobe Reader.
 • Habilitar so i micròfon.

Cursos relacionats

Tècniques avançades d'arxiu i gestió de la documentació
Preu: 315€ (220,00€ bonificables)
Durada: 35 hores
On-line Desenvolupament administratiu
Inscripcions obertes
Tècniques avançades de secretariat
Preu: 315€ (220,00€ bonificables)
Durada: 35 hores
On-line Desenvolupament administratiu
Inscripcions obertes
Protocol empresarial i organització d'actes
Preu: 590€ (495,00€ bonificables)
Durada: 90 hores
On-line Desenvolupament administratiu
Inscripcions obertes
Mecanografia amb ordinador
Preu: 385€ (297,00€ bonificables)
Durada: 40 hores
On-line Desenvolupament administratiu
Inscripcions obertes
Presentacions efectives
Preu: 320€ (222,75€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Desenvolupament administratiu
Inscripcions obertes
Expert en redacció d'escrits i informes administratius
Preu: 675€ (594,00€ bonificables)
Durada: 108 hores
On-line Desenvolupament administratiu
Inscripcions obertes
Modernització del llenguatge administratiu
Preu: 290€ (198,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Desenvolupament administratiu
Inscripcions obertes
La comunicació empresarial
Preu: 315€ (220,00€ bonificables)
Durada: 35 hores
On-line Desenvolupament administratiu
Inscripcions obertes
Curs bàsic sobre la normativa de protecció de dades
Preu: 320€ (222,75€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Desenvolupament administratiu
Inscripcions obertes
Protocol i saber estar
Preu: 235€ (148,50€ bonificables)
Durada: 20 hores
On-line Desenvolupament administratiu
Inscripcions obertes
Programa superior de secretariat executiu, protocol i comunicació
Preu: 1.850€ (1.815,00€ bonificables)
Durada: 240 hores
On-line Desenvolupament administratiu
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya