Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Mobbing i assetjament laboral

Preu: 290€ (198,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
Idioma: Castellà
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes

Els riscos psicosocials a la feina: definició, avaluació i intervenció

 • Canvis en el món laboral.
 • Riscos psicosocials i salut laboral.
 • Definició de riscos psicosocials.
 • Diferència entre factors, riscos i danys.
 • Factors de risc psicosocial.
 • Conseqüències dels riscos psicosocials.
 • Avaluació de riscos psicosocials.
 • Metodologia d’avaluació del risc psicosocial.
 • Tècniques per a l’avaluació del risc psicosocial.
 • Anàlisi de les dades de l’avaluació.
 • Elaboració de l’informe de resultats.
 • Elaboració d’un programa d’intervenció, inici, seguiment i control.

Assetjament psicològic laboral o mobbing

 • Puntualització terminològica sobre l’assetjament psicològic.
 • El procés de l’assetjament psicològic.
 • Factors de l’assetjament psicològic.
 • Tipus d’assetjament psicològic.
 • Autors de l’assetjament psicològic a la feina.
 • Assetjament en funció del gènere.
 • Experiència personal i desenvolupament del procés.
 • Conseqüències de l’assetjament psicològic
 • La legislació espanyola sobre l’assetjament psicològic a la feina.

Mesures preventives i actuacions davant del mobbing

 • La negociació i l’acord com a punt de partida preventiu.
 • Prevenció proactiva del mobbing.
 • Detecció avançada de situacions d’assetjament psiocològic.
 • Gestió i resolució d’una situació de mobbing.
 • Seguiment i control del procés de resolució.
 • Tècniques d’actuació sobre el treballador.
 • Actuacions legals.
 • Membres o òrgans de l’empresa amb funcions específiques en la prevenció i/o tractament de situacions de mobbing.
 • Institucions, treballadors i situacions d’especial risc.

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

 • Establir les bases.
 • Acostament a la magnitud del problema de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.
 • Tipus d’assetjament sexual a la feina.
 • El tractament institucional i normatiu (àmbit internacional, europeu i nacional).
 • Llei Orgànica 3/2007 per a la Igualtat efectiva entre homes i dones.
 • Àmbit laboral: responsabilitat empresarial i representació legal dels treballadors (RLT).
 • Mesures i propostes per a la negociació col·lectiva: convenies i plans d’igualtat.
 • Protocols d’actuació enfront l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

Violència laboral

 • Definició de violència laboral.
 • Tipus de violència laboral.
 • Causes de la violència laboral.
 • Mesures preventives de la violència laboral.
 • Conseqüències de la violència laboral.
 • Legislació espanyola sobre la matèria.
 • Responsables de RRHH, tècnics i delegats de prevenció, gerents i responsables amb persones al seu càrrec.
 • Managers, treballadors o membres del Comitè de Seguretat, treballadors que estiguin interessats en ampliar els seus coneixements sobre el problema actual de l’assetjament psicològic.
 • Qualsevol persona que vulgui conèixer les implicacions del mobbing laboral.
 • Aprendre a utilitzar les principals metodologies i tècniques d’avaluació dels riscos psicosocials.
 • Aprendre a elaborar un informe de resultats de l’avaluació dels riscos psicosocials i el corresponent programa d’intervenció.
 • Distingir el mobbing d’altres tipus d’assetjament psicològic i d’altres factors psicosocials.
 • Conèixer els criteris que defineixen l’assetjament psicològic i les conductes enquadrades en aquest concepte, així com els seus indicadors.
 • Conèixer els factors que influeixen en l’aparició del mobbing.
 • Distingir les fases de desenvolupament del procés de mobbing.
 • Conèixer les conseqüències del moobing, tant per a la víctima com per a la pròpia organització.
 • Conèixer la gradació que ha d’existir en les mesures i actuacions a l'aplicar el mobbing: prevenció, detecció, actuació i resolució de les situacions que no s’han pogut evitar.
 • Conèixer les mesures de detecció, gestió i resolució de situacions de mobbing i d’altres tipus de violència laboral.
 • Saber quines són les tècniques d’actuació sobre el treballador afectat, i les actuacions legals a emprendre en aquests casos.
 • Reconèixer els tipus principals d’assetjament sexual a la feina.
 • Saber les responsabilitats empresarials en situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, així com les funcions de la representació legal dels treballadors.
 • Conèixer els convenis i plans d’igualtat, així com els protocols d’actuació davant d'aquests riscos.
 • Conèixer totes les conductes incloses en el concepte de violència laboral.
 • Entendre els factors que influeixen en l’aparició de la violència laboral.
 • Saber quines mesures preventives podem aplicar per evitar la seva aparició.

És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet. Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats

Agent d'igualtat d'oportunitats
Data: 22/02/2024 al 22/08/2024
Preu: 690€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Sensibilització de gènere
Preu: 150€ (85,80€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Plans d'igualtat i preparació per a l'entrada en vigor del RDL 6/2019 sobre mesures urgents d'igualtat a l'ocupació
Data: 19/02/2024 al 06/05/2024
Preu: 275€ (180,40€ bonificables)
Durada: 20 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
L'economia circular i la seva aplicació a l'empresa
Data: 19/02/2024 al 20/05/2024
Preu: 335€ (242,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Marc conceptual de la responsabilitat corporativa
Data: 19/02/2024 al 20/05/2024
Preu: 325€ (228,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Lideratge inclusiu i gestió de la diversitat
Preu: 2.700€ (660,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Pla de gestió de la diversitat LGTBI a l'empresa
Preu: 320€ (222,75€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Igualtat retributiva a la feina entre dones i homes. Reial Decret 902/2020
Preu: 200€ (111,38€ bonificables)
Durada: 15 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Pla d'igualtat. Desenvolupament, implantació, seguiment i avaluació
Data: 16/02/2024 al 30/04/2024
Preu: 300€ (209€ bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Economia circular
Data: 17/10/2023 al 05/12/2023
Preu: 2.700€ (660,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Violència de gènere
Preu: 390€ (297,00€ bonificables)
Durada: 40 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya