Carregant web FCAC

GO Concentrador de Purins

Desenvolupament d'un concentrador de purins amb l’obtenció de dades en continu del nitrogen total, fòsfor i matèria orgànica de les dues fases obtingudes

Aquest projecte té l’objectiu de reduir els costos de gestió de les dejeccions ramaderes aplicant un nou procés, a partir del qual el purí procedent directament de granja es separarà en dues fases, una primera fase semi-líquida on es concentri la major part orgànica, la major part de nutrients i les partícules de major grandària, i una segona fase líquida amb baixa concentració de nutrients.

La durada del projecte és des de novembre de 2015 fins setembre de 2017.

Objectius

 • Implementar el monitoratge dels cabals i concentració de nitrogen mitjançant equips/sensors que permetin conèixer en tot moment l’eficiència del tractament i la distribució del nitrogen en les dues fases.
 • Minimitzar els costos de construcció i operació (incloent consums energètics) del nou procés/tecnologia desenvolupada (concentrador).
 • Assegurar que els materials que composen el concentrador són resistents als ambients als què estan destinats i que garanteixin una alta durabilitat dels equips.
 • Avaluar la implementació del concentrador en instal·lacions existents sense modificar substancialment les estructures d’emmagatzematge.
 • Abaratir el cost del transport d’elements valorats agrícolament com poden ser el nitrogen, el fòsfor, la potassa i la matèria orgànica.
 • Determinar els impactes ambientals mitjançant eines d’anàlisi de vida (ACV) i la viabilitat econòmica del procés mitjançant eines d’anàlisis del cicle de costos (Life Cycle Costing – LCC).

Cooperatives participants

Agrària Plana de Vic.

Socis del projecte

La FCAC coordina el grup operatiu en el que participen la Fundació Universitària Balmes (Universitat de Vic – Universitat de Catalunya) i el Grup Solucions Manresa, SLUP, i és liderat per la Cooperativa Agrària Plana de Vic.

Resultats obtinguts

 • El concentrador dissenyat i construït en aquest projecte aconsegueix obtenir un afluent diluït i un altre concentrat.
 • Els purins procedents de les granges de mares han donat millors rendiments volumètrics, aconseguint diluir entre el 73% i 88% del volum tractat. En canvi en granges d’engreix aquests rendiments es situen al voltant del 17%.
 • En purins de mares s’ha tret un promig de concentracions del 18% en volum, en el qual hi ha un 32% del nitrogen total i un 77% del fòsfor total. No hi ha concentració de potassa.
 • Els resultats analítics realitzats en les basses d’emmagatzematge han demostrat l’estratificació que segueixen certs components com el nitrogen orgànic i el fòsfor.
 • El nitrogen i el fòsfor tenen una major eficiència de separació que el potassi, quedant majoritàriament retinguts en  la fase concentrada.
 • Les mesures de conductivitat de les mostres analitzades presenten bones correlacions amb el nitrogen total, l’amoniacal i el potassi.
 • El sistema de monitorització de les basses permet fer un seguiment continu dels consums energètics i la conductivitat. Tot i això, s’ha de millorar el sistema per tal de minimitzar les oscil·lacions de les dades de conductivitat.
 • Els consums energètics dels processos realitzats són baixos.
 • L’anàlisi del cicle de vida demostra que l’escenari 3 seria el model més sostenible de gestió.
 • L’anàlisi conjunt dels resultats obtinguts sembla evidenciar la viabilitat tecnològica i econòmica del sistema.
 • Gràcies als bons resultats i a la inexistència d’aquesta tecnologia en el mercat, es va presentar la sol·licitud de patents espanyola.

Entitats finançadores

Projecte finançat a través de la Mesura 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

 

Altres projectes

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya