Carregant web FCAC

GO Tomàquet de Penjar

Millores tecnològiques en el cultiu i la postcollita

Aquest projecte té l’objectiu d’aportar millores tecnològiques als horticultors que produeixen tomàquet de penjar amb la finalitat de millorar la seva competitivitat.

La durada del projecte és des de juliol de 2016 fins setembre de 2019.

Objectius

Implementar noves tecnologies per promoure la rendibilitat de les produccions locals del tomàquet de penjar. Per tal d’aconseguir-ho:

 • Utilització d’hivernacles de baix cost per ampliar el cicle de producció i la qualitat del producte obtingut.
 • Ajustar el volum d’aigua per tal de reduir-ne el consum durant el cultiu.
 • Utilització de tecnologia sobre el comportament en post-collita del tomàquet de penjar per adaptar les cambres de conservació a la seva fisiologia durant la post-collita.

Cooperatives participants

El líder del Grup Operatiu és la cooperativa Conca de la Tordera.

Socis del projecte

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) coordina el projecte on hi participen la Fundació Miquel Agustí, Federació d’Agrupacions de Defensa Vegetal Selmar, Miquel Rams Esgleas, Josep Soms Colprim, Benjamí Alvarado Crosas i l’Institut de Recerca Tecnològica Agroalimentària (IRTA).

Resultats obtinguts

 • El cicle de cultiu primerenc permet una millora selectiva del comportament agronòmic.
 • El cultiu dins túnel millora la qualitat del fruit.
 • No hi ha diferències significatives entre les dosis de reg habitual i les calculades teòricament en base a la evapotranspiració de referència (Et0).
 • Hi ha resposta lineal a la dosi de reg.
 • El comportament agronòmic és més favorable per cicle primerenc i amb dosi de reg pròxima la demanda real del cultiu.
 • Hi ha major aparició de clivellat en cicle tardà i amb menor dosi de fertilització.
 • L’amplitud diària de la humitat relativa sembla ser un factor important en l’aparició del clivellat.
 • Les varietats millorades tenen menys clivellat en post-collita.
 • Les dosis baixes de reg i ambient en exterior incrementen el contingut de sòlids solubles.
 • El cultiu en túnel augmenta la fermesa.
 • La presència de marges florals ha mostrat eficàcia per promoure el control biològic de plagues i, per tant, la reducció de tractaments fitosanitaris.
 • Temperatures baixes provoquen una menor conservació en post-collita.
 • Les varietats millorades tenen millor comportament en la post-collita.
 • Els tractaments en post-collita assajats no han donat resultats efectius per reduir la càrrega de patògens en el fruit.
 • Les varietats millorades són més eficients i provoquen menys impacte en els recursos emprats.

Entitats finançadores

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

 

Altres projectes

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya